Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 5.027

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og ønsket om at udlægge et mindre område til rekreative formål. Området skal kunne rumme et anlæg til håndtering af regnvand, som bliver nødvendigt fordi der udvikles nyt boligområde med ca. 90 nye boliger på østsiden af landevejen.

Kommuneplanrammer
Tillægget vedrører et område til rekreative formål i den sydlige del af Vestbjerg. Rammeområdet udlægges på vestsiden af landevejen og får navnet "5.6.R5 Vest for Hjørring Landevej".

5-027_rammer _før (1)

5-027_rammer _efter (2)
Afgrænsning af de gældende rammeområder
Afgrænsning af de nye rammeområder

Retningslinjer øvrige landområder
Rammeændringen gør, at der fjernes areal fra landbrugsområde (retningslinje "11.2.3 Øvrige landområder"). Kommunen vurderer ikke, at ændringen har væsentlig betydning for landbrugsdriften.

Kommuneplanen i dag

Det udlagte område til rekreative områder spiller godt sammen med, at der er planer om en rekreativ stiforbindelse syd om Vestbjerg. Dette område vil komme til at indeholde håndtering af regnvand, som udformes på en måde, så området får et rekreativt udtryk (i så stor udstrækning det er muligt).

På grund af områdets beliggenhed, ca. 6,5 km fra Aalborg Lufthavns baner, stilles der krav om, hvordan regnvandshåndteringen skal udformes. Det forventes derfor, at der kun må være et vådt bassin på ca. 300 m², som så kan kombineres med tørt bassinkapacitet. Der vil sandsynligvis blive stillet krav om beplantning ved det våde bassin, så vandfladen ikke er synlig fra luften. Grunden til disse foranstaltninger er, at fugle der krydser mellem søer og fjorden udgør en risiko for flysikkerheden.

Anden kommunal planlægning

Miljøvurdering af planer
Miljøvurdering af planer "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.

Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i planlægningen, og at fremme bæredygtig udvikling.

Der skal laves miljørapporter for planer, som omhandler store og miljøbelastende projekter listet i lovens Bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.

For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder mindre ændringer, kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.

Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med den digitale lokalplan.

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
I "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" er det på Bilag 1 og 2 defineret, hvilke konkrete projekter og anlæg, som skal vurderes for, om de kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal laves en miljøkonsekvensrapport for anlægsprojekter, som forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt. Rapporten skal i høring og godkendes, inden bygherren kan få tilladelse til at gå i gang med projektet.

På nuværende tidspunkt omfatter kommuneplantillægget ikke et projekt eller anlæg på Bilag 1 eller 2 i ovennævnte lov. Derfor er der ikke udarbejdet en screening eller en miljøkonsekvensrapport. Når det endelige bygge- eller anlægsprojektet er kendt, kan det dog vise sig at udløse en screening for en vurdering af, om projektet har en væsentlig indvirkning på miljøet.

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.

Nærmeste udpegede Natura 2000 område ligger ca. 1,5 km nordøst for kommuneplan-/lokalplanområdet og består af en del af Hammer Bakker. Lokalplanen vurderes ikke at få negative konsekvenser for udpegningen. Resultatet af miljøscreeningen er derfor, at der ikke skal foretages en egentlig Natura 2000-konsekvensvurdering.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at forstyrre fugle på reder.

Det vurderes, at lokalplanområdet (lokalplan 5-6-105) indgår som levested for flagermus - især sydflagermus og dværgflagermus. De eksisterende læbælter og gamle træer har betydning som ledelinjer og fourageringsområder - men næppe som rasteområder.

Aalborg Kommune har ikke kendskab til forekomster af beskyttede planter indenfor lokalplanområdet, og kommunen vurderer, at området ikke opfylder levestedsbetingelserne for beskyttede plantearter.

Alt i alt vurderes det, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af bilag IV-arterne.

26-04-2021