Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 5.022, Boliger, Attrupgårdvej, Vodskov

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Denne redegørelse er udarbejdet som forudsætningsmateriale til kommuneplantillæg 5.022 i Vodskov. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er den fornødne overensstemmelse mellem kommuneplanen og det aktuelle projekt for ny boligbebyggelse for enden af Attrupgårdvej. Projektet er nærmere beskrevet i forslag til lokalplan 5-2-108 Boliger, Attrupgårdvej.

Tillægget omfatter en udvidelse af et eksisterende rammeområde 5.2.B9 Attrupgårdvej med ca. 16.300m2, så kommuneplanrammen kommer til at omfatte hele matr. nr. 1bæ Attrup Hammer på ca. 25.000 m2. Området udlægges i forlængelse og i tilknytning til eksisterende by.

Derudover omfatter tillægget en tilbageførsel af et mindre byzoneareal på ca. 3.500 m2 fra matr. nr. 1bz Attrup, Hammer i rammeområde 5.2.B9, samt ca. 1.500 m2 fra Vodskovvej matr. nr. 700b Attrup, Hammer til landzone. Arealet er af planlægningsmæssige årsager, ikke længere aktuel at udnytte til bolig- og erhvervsudbygning.

5-2-108_By - Og Landzoner _uden _ny _350 Pixel 5-2-108_By --og -landzoner _signatur _250 Pixel (2)
Arealer der tilbageføres fra byzone til landzone.

Kommuneplantilægget er udarbejdet som et element i Aalborg kommunes digitiale kommuneplan, og erstatter ved godkendelsen nedenstående kommuneplanrammer og retningslinier:

- Kommuneplanramme 5.2.B9 Attrupgårdvej
- Kommuneplanramme 5.9.N3 Hammer Bakker
- Retningslinie 11.1.2 Grøn-blå Struktur
- Retningslinie 11.3.1 Særlige værdifulde naturområder
- Retningslinie 11.3.13 Særligt værdifulde landskaber

De konkrete ændringer gennemgåes i det følgende.

Kommuneplanrame 5.2.B9 Attrupgårdvej
Boligområdet udvides til at omfatte hele matr. nr. 1bæ Attrup, Hammer (ca. 25.000 m2). Den sydlige del af matr. nr. 1bæ Attrup, Hammer på (ca. 9.000 m2) ligger i byzone og er omfattet af rammeområde 5.2.B9 Attrupgårdvej. Området er allerede udlagt til: boliger (åben-lav / tæt-lave / etageboliger), kulturelle formål, Fritidsanlæg, institutioner, Rekreative formål og Tekniske anlæg (til områdets egen forsyning).

Den nordlige del af matr. nr. 1 bæ Attrup Hammer på ca. 16.000 m2 ligger i landzone inden for kommuneplanramme 5.9.N3 Hammer Bakker og er udlagt til: Institutioner, Fritidsformål, Rekreative formål Landbrug og Naturbeskyttelse. Dette areal overføres til rammeområde 5.2.B9 Attrupgårdvej, således at arealet kan udnyttes til boligbebyggelse. Arealet overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Vodskov er en oplandsby med særligt vækstpotentiale. Planen muliggør, at der kan bygges ca. 40 boliger (tæt/lave) i området. Med det gældende plangrundlag kan der bygges ca. 10 boliger. Derfor indgår ca. 30 boliger i kommunens opdaterede rummelighedsregnskab, der kan ses på kommuneplanens bilag M.

I kommuneplanrammen er tilføjet, at den markante beplantning i området skal bevares, og at en markering af byens grænse mod landskabet skal sikres.

Derudover er der foretaget enkelte redaktionelle rettelser.

Rammer _foer _300 Pixel Rammer _efter _300 Pixel (1)
Kommuneplanramme 5.2.B9 henholdsvis før (grøn) og eftre ændringen (rød). 

Kommuneplanramme 5.9.N3 Hammer Bakker
Med ændringen indskrænkes kommuneplanramme 5.9.N3 med 16.000 m2 da arealet overføres til kommuneplanramme 5.2.B9, jf. ovenfor. Derudover udvides kommuneplanrammen med ca. 3.500 m2 fra matr. nr. 1bz Attrup, Hammer, og ca. 1.500 m2 fra Vodskovvej matr. nr. 700b Attrup, Hammer, idet disse arealer overføres fra byzone til landzone, da det ikke længere er planlægningmæssigt aktuelt at udnytte til boligudbygning, pga. trafikstøj fra både motorvejen og Vodskovvej. Arealet overføres med hjemmel i planlovens §45, hvor kommunalbestyrelsen kan besluttet at tilbageføre arealer fra byzone til landzone i overensstemmelse med kommuneplanen. Denne beslutning kan træffes af kommunebestyrelsen når vedkommende ejere er særskilt underrettet. Underretningen vil ske samtidig med offentliggørelsen af dette forslag til kommuneplantillæg.

Derudover er der foretaget enkelte redaktionelle rettelser.

Rettet _rammer _500 Pixel
Kommuneplanramme 5.9.N3 efter ændringerne. 

Retningslinie 11.1.2 Grøn-blå Struktur
Aalborg Kommune har en Grøn-blå Struktur, jf. retningslinie 11.1.2, hvor sammenhæng og tilgængelighed for dyre- og planteliv samt for friluftslivet, skal understøttes og forbedres.

Med ændringen indskrænkes den Grøn-blå Struktur for det område som kommuneplanramme 5.2.B9 udvides med, ligesom den Grøn-blå Struktur udvides med det område der overføres til kommuneplanramme 5.9.N3 og som overføres fra byzone til landzone. Kommunen vurderer, at ændringen ikke har en væsentlig betydning for sammenhængen og tilgængeligheden i området, idet der ved lokalplanlægningen skal lægges vægt på at indpasse bebyggelsen i respekt for de eksisterende naturkvaliteter og stiforbindelser.

Kiler _foer _300 Pixel (1) Kiler _efter _300 Pixel (2)
Grøn-blå Struktur (kiler) før og efter ændringen (grøn).

Retningslinie 11.3.1 Særlige værdifulde naturområder
I de særlige værdifulde naturområder i Aalborg kommune skal planlægning og administration for arealanvendelsen varetage naturbeskyttelsesinteresserne. Da et af hovedformålene med den videre lokalplanlægning, er at indpasse bebyggelsen i respekt for eksisterende naturkvaliteter, er det kommunens vurdering, at ændringen ikke har væsentlig betydning for naturkvaliteterne i området.

Det er samtidig vurderet, at med udvidelsen af kommuneplanrammen til boliger, bliver der en fornuftig afgrænsning af byen mod nord. Det er vigtigt i planlægningen, at bebyggelsen indpasses i respekt for de eksisterende naturkvaliteter. Der skal lægges vægt på at bevare det åbne hedeagtige areal mod syd-vest, arealet med skovkarakter mod nord og beplantningen ud mod markerne langs det nord-østlige skel, hvormed der kan opnås en blid overgang mellem byen, det åbne land og naturområderne. På denne måde kan naturkvaliteterne i området bevares.

Natur -omr _foer _300 Pixel Natur -omr _efter _300 Pixel
Særlige værdfulde naturområder før og efter ændringen (mosgrøn).

Retningslinie 11.3.13 Særligt værdifuldt landskab
Arealerne ligger inden for et særligt værdifuldt landskab. Det særlige værdifulde landskab følger ikke byzonegrænsen ved Vodskov langs Hammer Bakker. Dette skyldes Vodskov`s lidt diffuse grænse mod landskabet Hammer Bakker. Der foretages således ingen ændringer af denne afgrænsning, da området fortsat vil være særligt værdfuldt landskab.

Saerlig -vaerdifuld -landskab _foer _400 Pixel
Særligt værdifuldt landskab (Grøn skravering).

By- og bydelsbeskrivelse for Vodskov
Som følge af ovenstående ændringer, er der foretaget en konsekvensrettelse af illustrationsplanen i kommuneplanens By- og bydelsbeskrivelsen for Vodskov i fht. signaturen "Grønt område eller naturområde", jf. nedenstående kort. Signaturen følger ikke grænsen for den nye kommuenplanramme, da der i lokalplan 5-2-108, Boliger, Attrupgårdvej, Vodskov er udlagt et fælles opholdsareal med skovkarakter i den nordlige del af området.

Gront _illustrationsplan _foer _300 Pixel  Gront _illustrationsplan _efter _300 Pixel (1) 
"Grønt område eller naturområde" henholdsvis før og efter ændringen (blå/grøn skravering). 

 

Planforslagets baggrund

Kommunen ønsker at muliggøre, at der kan etableres et nyt boligområde for enden af Attrupgårdvej i Vodskov.

Vodskov er udpeget som en by med særligt vækstpotentiale. Arealet ved Attrupgårdvej er blandt de få områder i den nordlige bydel, hvor der kan ske en byudvikling, uden at det kommer i afgørende konflikt med naturinteresser og trafikstøj fra især motorvejen.

Pensionistbyen Liselund ejer et ca. 25.000 m2 ubebygget areal for enden af Attrupgårdvej. Bestyrelsen ønsker at afhænde det til boligbebyggelse.

Arealet der inddrages i byzone henligger for størstedelens vedkommende som et åbnet udyrket areal. Langs skel mod øst forløber Stormosegrøften, som er flankeret af træbeplantning. Langs skel mod nord-øst er der ligeledes et beplantningsbælte og i områdets nordlige spids en træbeplantning af til dels ældre dato. Mod vest er et mindre areal med åben, hedeagtig karakter.

Området danner kant mod Hammer Bakker, beskyttet natur og økologisk forbindelse og har en betydelig landskabelig værdi, som overgang mellem byen og det åbne land.

Området er relativt fladt og strækker sig fra kote ca. 12 mod syd til kote ca. 15 mod nord. Langs det vestlige og nordlige skel forløber Ravndalstien for foden af bakken på naboarealet, som strækker sig op i kote 25.

Nærmeste skovområde er Hammer Bakker, ca. 270 m nord for. Næsten hele området er omfattet af skovbyggelinje, som forventes ophævet i forbindelse med lokalplanlægningen.

Ravndalstien _250 Pixel
Ravndalstien.
Den lokale debat

Da det berørte areal ikke er omfattet af kommuneplanens rammer i dag og er beliggende i landzone er der gennemført en fordebat, inden der er udarbejdet en lokalplan og et kommuneplantillæg for området. Fordebatten forløb fra 12. maj til 10. juni 2016.

I debatfasen har kommunen modtaget 5 henvendelser, som er blevet vurderet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, for så vidt de har været relevante for planlægningsarbejdet.

I offentlighedsfase i perioden fra 5. oktober til 30. oktober 2016, har kommunen modtaget 4 (5) indsigelser til kommuneplantillægget og lokalplan 5-2-108, Boliger, Attrupgårdvej, Vodskov. De er alle blvet vurderet i forbindelse med den politiske behandling af sagen.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af en miljøvurdering, da det er vurderet at planen ikke må antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 5-2-108, Boliger, Attrupgårdvej, Vodskov.

13-02-2017