Kommuneplan forsiden

Tillæg 5-012 for Nymarksminde Farm Park

Planforslagets baggrund

Nymarksminde Farm Park har eksisteret i en længere årrække og har gennem tiden fået landzonetilladelser til de nuværende anlæg, som bl.a. omfatter Bed & Breakfast med 10 ferieboliger, konferencefaciliteter, klappedyrs-område, legeplads, fodboldgolf og en jordvold mod
vest. Ejerne bor selv på ejendommen og vil gerne have mulighed for at udvide og udvikle de eksisterende faciliteter på ejendommen.

Farmparken ønskes udvidet med yderligere 10 ferielejligheder i tilknytning til de øvrige ferieboliger.

De mere fysisk betonede aktiviteter forventes udbygget med fx et indendørs legeland, aktivitetshus og cafeteria samt en kombineret maskin- og kreaturhal.

Udendørs aktiviteter suppleres med fx labyrinter, sansehaver, beach-volley, trampoliner, klatrevæg, søer mv.

Kommuneplanen i dag

Det er vurderet, at den ønskede udvidelse udløser, at der skal udarbejdes en lokalplan for Nymarksminde Farm Park. Da farmparken ikke er omfattet af rammerne i Aalborg Kommunes kommuneplan, skal der også udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Områdets omfatter et areal på ca. 25 ha., der ligger ved Vestvej mellem
Vodskov og Langholt let tilgængeligt 300 meter fra Motorvejen. Ejendommen er og forbliver i landzone.

Forholdet til retningslinierne om ferie- og fritidsanlæg
Generelt definerer kommuneplanens retningslinier, at nye ferie- og fritidsanlæg kun kan placeres indenfor kystnærhedszonen, hvis det sker ud fra sammenhængende turistpolitiske overvejelser. Endvidere skal udlæg af areal til nye ferie- og fritidsanlæg af regional betydning ske i tilknytning til eksisterende bysamfund med dagligvareforsyning.

Området ligger udenfor kystnærhedszonen, så der er ingen krav om sammenhængende turistpolitiske overvejelser. Da der er tale om udvikling og udvidelse af et eksisterende tilbud, vurderes planlægningen ikke at være i modstrid med, at nye ferie- og fritidsanlæg af regional betydning ske i tilknytning til eksisterende bysamfund med dagligvareforsyning. Tilbuddets omfang (bondegårdsferie med konferencefaciliteter) understøtter denne vurdering. 

Grøn-blå struktur og Rekreative ruter
Nymarksminde Farm Park ligger i Hammer Bakkerkilen, der er en del den overordnede Grøn-blå struktur. Grøn-blå Struktur skal sikre sammenhæng og tilgængelighed i de grønne og blå kiler, bånd og forbindelser. Indenfor Grøn-blå Struktur skal sammenhæng og tilgængelighed for dyre- og planteliv samt for friluftslivet understøttes og forbedres.

Langs farmparkens grænse mod vest og langs Langholt banesti er der udlagt en overordnet/planlagt rekreativ stiforbindelse. Planlægning skal opfylde målet om at sikre og forbedre de rekreative færdselsmuligheder for offentligheden i et sammenhængende rekreativt stinet.

Indhold

Der er udarbejdet en ny kommuneplanramme 9.5.F1 Nymarksminde Farm Park med en udstrækning som vist på nedenstående kort.

Nymarksminde Farm Park Omr 700

Kommuneplanrammen skal sikre, at Nymarksminde Farm Park kan udvides og udvikles som bondegårdsferie med konferencefaciliteter under hensyntagen til nabobebyggelserne i området. Endvidere skal rammen sikre, at der kan etableres stiforbindelse mellem Vestvej og Langholt Banesti.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Hvis en plan medfører en væsentlig indvirkning på miljøet, skal der efter lovens bestemmelser gennemføres en miljøvurdering.

Kommuneplantillægget omfatter et projekt under lovens § 3 pkt. 3 "Andre planer og programmer, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser, når myndigheden vurderer, at planen eller programmet kan få væsentlig indvirkning på miljøet."

Det vurderes dog samtidig, at tillægget er omfattet af lovens § 3, stk. 2, idet det fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Der skal således kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøvurderingsscreening af kommuneplantillægget er foretaget sammen med lokalplan 5-9-104. Det vurderes, at påvirkningerne ikke er væsentlige. Planerne er således ikke omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering. Screeningen findes i et selvstændigt dokument: Redegørelse for bæredygtighed i lokalplan 5-9-104 Nymarksminde Farm park, Vestvej, landområde Nord samt kommuneplantillæg 5.012 for Nymarksminde Farm Park.

Vurdering af Virkning

I Bekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2 er det defineret, hvilke anlægsarbejder mv., der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Kommunen har vurderet, at selve Farm Park-projektet ikke er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 om "Forlystelsesparker o.l.", da der er tale om et mindre anlæg, der mere har karakter af "bondegårdsferie" end en egentlig forlystelsespark (sommerland eller lignende). Også antallet af besøgende er meget begrænset i forhold til egentlige forlystelsesparker,
og dermed også trafikken og parkeringsbehovet. Derudover er der i væsentlig grad taget de miljømæssige hensyn, som naboer har ønsket. Der er tale om et projekt i det åbne land uden for kystnærhedszonen.

08-09-2014