Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 5.009 for institutioner i Hammer Bakker

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget skal sikre at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og den igangværende lokalplanlægning.

 
Gældende kommuneplanrammer  

Forslag til kommuneplanrammer

Kommuneplantillægget sammenlægger kommuneplanrammerne 5.2.O1 og 5.2.R1. Anvendelsesbestemmelserne ændres svarende til de bestemmelser der var i kommuneplanrammen 5.2.R1.

Planforslagets baggrund

Med Fredningsnævnets afgørelse af 25. marts 2014 er der vedtaget en ny fredning for Hammer Bakker, som erstatter den hidtil gældende fredning fra 1961.

Fredningen skal ses i samspil med nærværende forslag til kommuneplantillæg og lokalplan 5-2-106.

Kommuneplantillægget fastlægger mål og rammer for bl.a. de overordnede anvendelses- og byggemuligheder, med henblik på sikre en fortsat drift af de mange bevaringsværdige bygninger og sammenhænge, karakteriseret ved kulturmiljøet ”Institutionsbyen i Hammer Bakker”. Med baggrund i fredningen er det hensigtsmæssigt, at der bliver ensartede kommuneplanrammer i hele området, hvorfor der sker en sammenlægning af de nuværende rammeområder 5.2.O1 og 5.2.R1 til ét samlet rammeområde (benævnt 5.2.R1).

Lokalplanforslaget afgrænser 28 delområder, der fremover kan anvendes til bebyggelser og anlæg, og fastlægger de mere præcise bestemmelser for bebyggelsernes anvendelse og omfang, herunder muligheder for om- og tilbygninger. De 28 delområder er ikke omfattet af fredningen.
Kommuneplantillægget (og lokalplan 5-2-106) har været i offentlig høring i 2012. Den fornyede offentlige høring skyldes udelukkende ændringer i lokalplanforslaget. For kommuneplantillæggets vedkommende er der blot tale om redaktionelle justeringer.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Kommuneplantillægget omfatter et projekt i lovens bilag 4, pkt. 1d: Nyplantning og rydning af skov herunder med henblik på omlægning til anden arealudnyttelses. Det vurderes, at planen ikke er omfattet af lovens undtagelsesbestemmelse, § 3, stk. 2, vedrørende mindre områder på lokalt plan. Der er således gennemført en miljøvurdering (dvs. udarbejdet en miljørapport).

Miljøvurderingen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med miljøvurderingen af lokalplan 5-2-106 Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov. Miljørapporten findes som bilag 3 i lokalplanforslaget.

18-08-2014
Planforslag