Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 5.008 for Nordjyllandsværket mv

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at der kan opføres et MaxBio-anlæg ved Nordjyllandsværket for at reducere CO2-belastningen fra værket. Anlægget kan ikke etableres indenfor de gældende kommuneplanrammer, hvorfor nærværende tillæg er udarbejdet. Tillægget bruges som anledning til, at kommuneplanrammerne for Nordjyllandsværket og affaldsdepoterne lægges sammen til én ramme, der er udvidet til at dække hele værkets område. Endvidere indarbejdes en konsekvenszone/sikkerhedszone omkring ammoniaklageret ved Nordjyllandsværket, der er en risikovirksomhed i hht. Risikobekendtgørelsen, i en ny retningslinie.

Beskrivelse af ændringerne
Kommuneplantillægget omfatter de tidligere kommuneplanrammer 5.9.T1 Nordjyllandsværket og affaldsdepoter, 9.6.1Tek1 Nordjyllandsværket (fra tidligere Hals Kommune) samt en mindre del af Landområde Hals.

Kommuneplanrammerne for Nordjyllandsværket og affaldsdepoterne lægges sammen til én ramme. Den nye kommuneplanramme 5.9.T1 Nordjyllandsværket og affaldsdepoter erstatter derfor de tidligere kommuneplanrammer 5.9.T1 Nordjyllandsværket og affaldsdepoter og 9.6.1Tek1 Nordjyllandsværket (fra tidligere Hals Kommune).

MaxBio-anlægget kan ikke etableres indenfor de bestemmelser for bygningshøjder, der findes i kommuneplanramme 5.9.T1. Den nye kommuneplanramme 5.9.T1 Nordjyllandsværket og affaldsdepoter giver derfor mulighed for opførelse af øvrige bygninger, transformere, siloer, tanke og lign. på op til 60 m i modsætning til 40 m i den tidligere ramme samt etablering af et biomasselager med en højde på op til max kote 45.

Resten af indholdet i kommuneplanramme 5.9.T1 Nordjyllandsværket og affaldsdepoter genvedtages uden ændringer.

Indenfor deponiområderne for Havnen, Reno Nord og Nordjyllandsværket, der ikke berøres af Maxbio-anlægget, findes et interesseområde for beskyttede plante- og dyrearter. Interesseområdet er vist med rød skravering på nedenstående kort.


Interesseområde for beskyttede plante- og dyrearter vist med rød skravering

Indenfor interesseområdet er registreret natur, der er beskyttet iht. Naturbeskyttelseslovens §3, og indenfor §3-områderne er fundet spidssnudet frø og løgfrø, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Disse naturinteresser er vigtige fokusområder for fremtidige planer, projekter og tilladelser for deponiområderne.

Ny retningslinie 4.1.4 Konsekvenszoner for Risikovirksomheder
Nordjyllandsværket omfatter et lager for flydende, vandfrit ammoniak med en samlet lagerkapacitet på 2 x 120 m3 svarende til op til 128 tons ammoniak. Da lageret overstiger 50 tons, er lageret ifølge Risikobekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer) underlagt reglerne for kolonne 2-virksomheder med krav om udarbejdelse af sikkerhedsdokument. I miljøministeriets cirkulære nr. 37 udlægges generelt en planlægningszone omkring alle virksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen på 500 m.

Miljøministeriet har i skrivelse af 21. september 2010 meddelt accept af sikkerhedsdokument for Vattenfall A/S, Nordjyllandsværket. Ud fra sikkerhedsdokumentet konkretiseres planlægningszonen til en sikkerhedszone, der er indarbejdet i en ny retningslinie 4.1.4 Konsekvenszoner for Risikovirksomheder. I retningslinien er indarbejdet en sikkerhedszone omkring ammoniaklageret, der tager udgangspunkt i den samlede 10-6 Iso-risikokurve for alle de beregnede typer af udslip af ammoniak ved Nordjyllandsværket. Sikkerhedszonen er vist med rød på nedenstående figur.


Sikkerhedszone omkring ammoniaklager

Indenfor sikkerhedszonen må der ikke etableres ny følsom anvendelse, som fx boliger, institutioner, rekreative områder, butikker, hoteller, steder, hvor der opholder sig mange mennesker, samt bygninger og områder, som er svært evakuerbare.

Ammoniaklageret ved Nordjyllandsværket er den første risikovirksomhed i Aalborg Kommune, der får udlagt en konsekvenszone/sikkerhedszone i kommuneplanen. Konsekvenszoner/sikkerhedszoner for de øvrige risikovirksomheder i kommunen vil blive indarbejdet i kommuneplanen i kommende kommuneplanrevisioner. 

Miljøvurdering

Lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 5-9-101 Nordjyllandsværket, Landområde Nord. 

Vurdering af virkning på miljøet VVM
Naturstyrelsen Aarhus har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Der er primært tale om ændring af brændselstypen og etablering af et mellemlager. Projektet vil kun have en begrænset visuel påvirkning, da det etableres i forbindelse med et større eksisterende teknisk anlæg, og det vil ikke medføre en forøgelse af den miljømæssige belastning af omgivelserne jf. visualiseringerne nedenfor. Projektet reducerer CO2-belastningen fra Nordjyllandsværket fra 1.625.667 tons til 1.129.268 tons pr. år svarende til en reduktion på 30% ved maksimal anvendelse af træflis.

Visualisering


Fotostandpunkter for visualiseringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

14-11-2011
Andre planer