Kommuneplan forsiden

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og ønsket om at udvikle et nyt boligområde med ca. 140 nye boliger.

Kommuneplanrammer
Tillægget vedrører et nyt boligområde i det nordlige Vadum og omfatter et nyt rammeområde "5.1.B5 Kaj Birksteds Vej".

  5-025_rammer _foer   5-025_rammer _efter (1)
Afgrænsning af de gældende rammeområder
Afgrænsning af de nye rammeområder

I den nye kommuneplanramme "5.1.B5 Kaj Birksteds Vej" kan opføres boliger og tillades øvrige anvendelser som fx service og kontorer, der ikke er til miljømæssig gene for de omkringliggende boliger. Bebyggelsesprocenten er fastsat til max. 30 % for åben-lav, max. 40 % for tæt-lav og max. 60 % for etage. Der kan opføres byggeri i 2 etager med en højde på maksimalt 8,5 meter.

Planen vil muliggøre opførelse af i alt ca. 140 boliger. Kommunens opdaterede rummelighedsregnskab for nye boliger kan ses på kommuneplanens bilag M.

Retningslinjen for byudviklingsområder
Det nye byudviklingsområde tilføjes retningslinje "2.1.1 Egentlig byudvikling og byformål". Ændringen gør, at det udpegede perspektivområde til boliger reduceres, og arealet, der tidligere er anvendt som landbrugsområde, inddrages til byformål.

 5-025_byudv _foer (1)  5-025_byudv _efter (1)
Gældende byudviklingsområder
Nye byudviklingsområder

Retningslinjer øvrige landområder
Rammeændringen gør også, at der som følge af byudviklingen fjernes areal fra landbrugsområde (retningslinje "11.2.3 Øvrige landområder"). Kommunen vurderer ikke, at ændringen har væsentlig betydning for landbrugsdriften.

   5-025_ovr -land _foer   5-025_ovr -land _efter (2)
Gældende afgrænsning af øvrige landområder
Nye afgræsning af øvrige landområder og nye rammer
Kommuneplanen i dag

Drikkevandsinteresser
Den nye kommuneplanramme 5.1.B5 ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD) og grænser direkte op til et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Samtidig grænser den nye kommuneplanramme 5.1.B5 op til indvindingsopland og kildepladszone til Vadum Vandværk på Ellehammersvej.

 5-025_drikkevand2 
Drikkevand _sign
5-025_drikkevand (2)
 Drikkevand _sign2

Retningslinje om klimasikring

5-025_klima
Høj risiko for oversvømmelse (røde områder).

Mindre dele af kommuneplanrammen "5.1.B5 Kaj Birksteds Vej" ligger i områder med høj risiko for oversvømmelse.

Jf. retningslinje 2.1.6 skal lokalplaner i områder med høj risiko (5 % eller mere i 2050) for oversvømmelse (rød markering på kort) redegøre for klimatilpasningstiltag.

Retningslinjer for beskyttelse af kirker
Omkring Vadum Kirke, som ligger inden for byen, er der i kommuneplanen udpeget en beskyttelseszone, der rækker ind i det nye rammeområde.

Jf. retningslinje 5.2.7 kan der i beskyttelseszonen ikke opføres bygninger, tekniske anlæg m.v., medmindre det er sikret, at hensynet til kirkernes betydning som monumenter i landskabet og (lands-) bymiljøet ikke herved tilsidesættes.

5-025_fjerb -kirker Vadum -kirke
Fjernbeskyttelseszone om kirke og den berørte kommuneplanramme
Vadum Kirke

Retningslinjer om skovbyggelinjer

5-025_skovbyggelinjer
Skov _sign
Skov og skovbyggelinjer

Omrking området findes flere skovområder, der er pålagt skovbyggelinjer. Inden for skovbyggelinjen på 300 meter må der ikke placeres bebyggelse som fx bygninger, skure, campingvogne og master.

Detailplanlægning af området kræver derfor ophævelse af skovbyggelinjer.

27-11-2017