Kommuneplan forsiden

5.6.B2 Hanebjælken m.fl.

Mål

Området er et stort set udbygget boligområde beliggende i den nordlige del af byen.

Der skal sikres areal til beplantningsbælte (med mulighed for støjafskærmning) langs Bakmøllevej.

DSC00413
Boligbebyggelse i 2 etager.

DSC00414
Sundby-Hvorup Boligselskabs boliger.
Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boligformål i form af tæt/lav- eller etagebebyggelse, og enkelte mindre delområder med åben/lav bebyggelse.

Der vil kunne etableres service- og erhvervstyper, der vil kunne indpasses i området uden genevirkninger for omgivelserne. Dette skal reguleres nærmere i en lokalplan.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv - samt ikke mindst at berørte parter høres.

Byggemuligheder

For at minimere indbliksgener, skal den del af åben-lav boligbebyggelse, som opføres i 1½ - 2 etager (herunder også altaner mv., der indrettes på 1.-sals plan), som hovedregel placeres min. 3,50 m fra skel mod nabo (gælder ikke langs skel mod veje og stier).

28-05-2018
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Rekreative formål
Tekniske anlæg *

* Tekniske anlæg skal hovedsagelig være til områdets egen forsyning.

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav, max. 40 for tæt-lav og etage.

Etager: Max 2 for åben-lav og max. 3 for tæt-lav og etage.

Højde: Max. 8,50 m for åben-lav og max. 11,00 m for tæt-lav og etage.

Opholdsarealer: Se retningslinje 6.1.2.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A

Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3

Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, som vist i princippet på illustrationsplan og i retningslinje 11.2.6.

Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.