Kommuneplan forsiden

5.6.R3 Fritidsområde syd for Bakmøllevej

Mål

Det er målet, at området ved skolen/hallen skal udvikles som et område med mulighed for boldbaner samt andre fritidsaktiviter. Dele af området skal bevares som skov, og der kan plantes ny skov i dele af området. Andre dele af området skal bevares som naturområde (beskyttet natur).

Den grønne kile, som strækker sig mellem Bakmøllevej og Mejlstedvej, skal fastholdes.

 

DSC00407
Eksisterende boldbaner i området.
Anvendelse

Området skal udvikles som det primære idræts- og fritidsområde, kaldet "Idræt på toppen" med mulighed for f.eks. boldbaner, klubhuse, bynær skov, naturområder og stiforbindelse gennem området.

Beliggenheden nær Vestbjerg Skole betyder, at de udendørs banefaciliteterne kan benyttes af skolen i forbindelse med undervisningen.

DSC00386
Området set fra Bakmøllevej.


28-05-2018
Anvendelse
Rekreative formål
Fritidsanlæg

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Området som helhed: Max. 5

Etager: Max. 1
Miljø
 Grundvandsbeskyttelse
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, som vist i princippet på Illustrationsplan og i retningslinje 11.2.6.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Landzone overføres til byzone.