Kommuneplan forsiden

5.6.R4 Syd for Mejlstedvej

Mål

Området skal fastholdes som et offentligt friareal med mulighed for forskellige fritidsaktiviteter. Området kan på sigt omdannes til et rekreativt område med mulighed for regnvandshåndtering (fx regnvandsbassin).

 

Anvendelse

Området kan anvendes til rekreative formål og forskellige fritidsaktiviteter for hele byen. Dele af området kan anvendes til håndtering af regnvand.

Byggemuligheder

Der kan opføres enkelte mindre bygninger, som er nødvendige for områdets brug.

Arkitektur - Byrum og landskab

Dele af området er fredsskov.

Eksisterende bevaringsværdig beplantning bør bevares. 

15-06-2020
Anvendelse
Rekreative formål
Fritidsanlæg
Tekniske anlæg (regnvandshåndtering)

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Området som helhed: Max. 5

Etager: Max. 1
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, som vist i princippet på Illustrationsplan og i retningslinje 11.2.6.