Kommuneplan forsiden

5.6.C1 Bykernen

Mål

Det er målet at skabe et attraktivt og levende bymiljø. Det er målet at udvikle området, så det bliver det centrale butiksområde i byen. Der skal skabes og bevares en god sammenhæng mellem butikkerne i området og til naboområder i byen - fx til det rekreative område syd for Mejlstedvej.

 

Anvendelse

Området skal anvendes til butiks- og serviceformål, og der er også mulighed for at indrette boliger, eksempelvis i tagetagen og med publikumsrettede funktioner i stueetagen.

Området kan anvendes til både mindre butikker og de mere areal- og parkeringskrævende butikker.

Der mangler attraktive fælles opholdsarealer mellem butikker og servicefunktioner, således at der er mulighed for at skabe aktivitet og liv i området.

DSC00451 (1)
Eksisterende dagligvarebutik i området.
Arkitektur - Byrum og landskab

Ny bebyggelse syd for Mejlstedvej skal i proportioner, farver og materialer tage hensyn til landskabets og omgivelsernes karakter.

Der er udarbejdet en vejledning for skilte, gader og pladser for Aalborg Kommune. Her kan der hentes inspiration og vejledning. Se Brug byen.

DSC00484
Kiwi lå i området nord for Mejlstedvej. Placeringen af indgangspartier er afgørende for, hvordan et område spiller sammen med omkringliggende byrum.
Trafik - Veje og stier

For at binde området bedre sammen skal der arbejdes med at forbedre og synliggøre stiforbindelser på tværs af Mejlstedvej i området.

DSC01162
Mejlstedvej set fra vest.
15-06-2020
Anvendelse
Boliger (tæt-lav/etage)
Butikker*
Hotel og restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.

* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik  i afgrænset bymidte,  se kort Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50

Etager: Max. 2.

Højde: Max. 8,50 m.

Opholdsarealer: Se retningslinje 6.1.2.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.

Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
 
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, som vist i princippet på illustrationsplan og i retningslinje 11.2.6.

Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Landzone overføres til byzone.