Kommuneplan forsiden

5.6.H1 Vang Mark

Mål

Erhvervsområdet kan fortsat udbygges med nye erhvervsvirksomheder. Eksempelvis kan det være lokale bynære virksomheder, der ønsker mere plads. Der er cirka 7 ha ledigt areal til erhvervsformål.

Skovrejsning mellem Bakmøllevej og erhvervsområdet skal foretages spredt, så indsigt og udsyn bevares.

 

Anvendelse

Området skal anvendes til erhvervsformål i form af håndværk og lettere industri, lager og værkstedsvirksomhed - herunder servicevirksomhed. Der er også mulighed for butikker til særlige pladskrævende varegrupper.

Byggemuligheder

Den maksimale bygningshøjde er 8,5 meter - bortset fra eventuelle skorstene.

Miljø

Mod nord støder rammeområdet op til beskyttet eng- og mosearealer.

Nord for rammeområdet forløber den økologiske forbindelse, som forbinder Store Vildmose-kilen mod vest med Hammer Bakker-kilen mod øst.

Vest og syd for rammeområdet er udpeget fredsskov.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der skal lægges vægt på at højne standarden, både mht. bebyggelsens udseende og friarealer. Skiltning, udendørs udstillinger, oplag, parkering mv. skal udformes og indrettes på en indbydende måde. Der skal, hvor det er fysisk muligt, plantes markant beplantning langs adgangsvejen.

DSC00395
Adgangsvejen Vang Mark.
Trafik - Veje og stier

Erhvervsområdet ved Vang Mark ligger let tilgængeligt ved Landevejen og i kort afstand fra motorvejen.

DSC00388
Bakmøllevej er adgangsvej til motorvejen.
Anvendelse
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper*
Dyreklinikker mv.
Benzinsalg**
Trykkerier
Fritidsanlæg ¤
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Grundvandsbeskyttelse
* Bruttoetageareal: Max. 3.000 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
¤ Kun fritidsanlæg, som med fordel kan placeres i et erhvervsområde (fx værkstedsaktiviteter)
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max.  50.
Højde: Max. 8,5 m*
* Miljømæssigt nødvendige tekniske anlæg er undtaget.
Miljø
Miljøklasse 1-4, se Bilag A.

Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3

Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige bygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Bakmøllevej.

Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt