Kommuneplan forsiden

5.6.O1 Vestbjerg Skole og Hal mm.

Mål

Det overordnede mål er at sikre området til almennyttige formål til glæde og gavn for hele byen og området. Der er basis for at skabe et attraktivt skole-/idræts- og kulturområde med en stor brugerflade.

DSC00402
Skoleelever fra Vestbjerg Skole på cykeltur.
Anvendelse

Området skal primært bruges til skole- og idrætsformål samt kirkecenter, men kan også anvendes til kulturelle formål. Hallen og skolen kan fungere som en form for kulturhus for byen.

DSC00440 (1)
Kirkecenter
Trafik - Veje og stier

I forbindelse med en eventuel udvidelse af hallen kan det blive nødvendigt at skabe bedre mulighed for parkering i området.

DSC00408
Skolen og hallen har fælles parkering.
28-05-2018
Anvendelse
Klinikker mv. *
Kontorer *
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg **
* Kun i forbindelse med undervisning (skole) og institutioner.
** Tekniske anlæg kun hvis de kan indpasses i området uden væsentlige genevirksninger.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50

Etager: Max. 2
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.

Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, som vist i princippet på Illustrationsplan og i retningslinje 11.2.6.

Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt