Kommuneplan forsiden

5.6.B4 Tingvej m.fl.

Mål

Den glidende overgang mellem det deciderede parcelhuskvarter og Hammer Bakker skal opretholdes, idet det nordøstlige område forbeholdes storparceller med skovagtig karakter. Her må der ikke ske yderligere udstykning til boligbebyggelse.

For at minimere indbliksgener, skal den del af åben-lav boligbebyggelse, der opføres i 1½ - 2 etager (herunder også altaner mv., der indrettes på 1.-sals plan), som hovedregel placeres min. 3,50 m fra skel mod nabo (gælder ikke langs skel mod veje og stier).

Overgangtil Hammer Bakker
Store grunde i den nordøstlige del af rammeområdet er med til sikre en glidende overgang til Hammer Bakker.
Anvendelse

Området fastholdes til fortrinsvis åben-lav boligbebyggelse.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv - samt ikke mindst at berørte parter høres.

Storthus (1)
Parcelhusbebyggelse i området.
Miljø

Den nordligste del af rammeområdet indgår i den økologiske forbindelse Hammer Bakker-kilen. Den del af rammeområdet, der ligger nord for Tingvej, støder mod nord og øst op til særligt værdifuldt naturområde / særligt værdifuldt landskab (Hammer Bakker).

Arkitektur - Byrum og landskab

Bevaring af beplantning samt nyplantning af træer mod Hammer Bakker er væsentligt for at skabe en glidende overgang mellem bebyggelsen og Hammer Bakker.

Trafik - Veje og stier

Området ligger øst for Hjørring Landevej og mange af byens servicefunktioner ligger vest for Hjørring Landevej, derfor er det vigtigt at bevare tunnel samt gang- og cykelbro over Hjørring Landevej.

Der skal arbejdes for en bedre kobling mellem Slugten og Egelundsvej.

Der er reserveret cykelsti langs Tingvej til Vodskov i kommuneplanen.

DSC00377 (1)
Gang- og cykelbroen samt gang- og cykeltunnel over/under Hjørring Landevej er vigtige forbindelse for området.
28-05-2018
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Institutioner

Rekreative formål
Tekniske anlæg *

* Tekniske anlæg skal hovedsagelig være til områdets egen forsyning.

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30.

Etager: Max. 2.

Højde: Max. 8,50 m.

Opholdsareal: Se retningslinje 6.1.2.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.

Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3

Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige bygninger, se retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, som vist i princippet på illustrationsplan, retningslinje 11.2.6 og retningslinje 13.2.

Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.