Kommuneplan forsiden

5.6.B3 Blomsterbakken m.fl.

Mål

Den karakteristiske haveby-karakter, der understreges af beplantning i skel og græsrabatter med allétræer langs vejene, skal fastholdes.

For at minimere indbliksgener, skal den del af åben-lav boligbebyggelse, der opføres i 1½ - 2 etager (herunder også altaner mv., der indrettes på 1.-sals plan), som hovedregel placeres min. 3,50 m fra skel mod nabo (gælder ikke langs skel mod veje og stier).

DSC00438
Læhegnet set fra syd med allétræer.


DSC00457
Blomsterbakken i fuld flor set fra nord.
Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er åben-lav boliger.

Der kan endvidere etableres børneinstitution i området. Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv - samt ikke mindst at berørte parter høres.

Miljø

Trafikstøj fra Hjørring Landevej og Mejlstedvej.

Arkitektur - Byrum og landskab

Rammeområdet ligger omkring fredede fortidsminder (rundhøje, se rammeområde 5.6.R2). Fortidsmindebeskyttelseslinjerne fra disse gravhøje rækker ind i rammeområdet.

28-05-2018
Anvendelse
Boliger (åben-lav / tæt-lav)
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg *

* Tekniske anlæg skal hovedsagelig være til områdets egen forsyning.

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav/tæt-lav og max. 40 for institutioner.

Etager: Max. 2.

Højde: Max. 8,50 m.

Opholdsareal: Min. 10 % for åben-lav og min. 15 % for tæt-lav.

Byggelinier: Fortidsminder (100 m)
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.

Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3

Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Fortidsmindebeskyttelse.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, som vist i princippet på illustrationsplan og i retningslinje 11.2.6.

Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.