Kommuneplan forsiden

5.6.B1 Stråtaget m.fl.

Mål

Området er stort set udbygget, og skal udgøre byens naturlige afgrænsning mod sydvest, da det ligger på bakkeøens kant med de flade ubebyggede eng-arealer mod syd og jernbanen mod vest.

 

Højgaarden
Tæt/lav boligbyggeri på Højgården i gang med at blive bygget i 2016.

Nyere Parcelhus
Nyere parcelhus på Højgården.
Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boligformål i form af traditionelle parcelhuse - åben/lav bebyggelse, og tæt-lav bebyggelse i form af række- og dobbelthuse.

Der vil kunne etableres service- og erhvervstyper, der vil kunne indpasses i området uden genevirkninger for omgivelserne. Dette skal reguleres nærmere i en lokalplan.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv - samt ikke mindst at berørte parter høres.

Miljø

Syd for Stråtaget er der beskyttet natur i form af engarealer, jf. naturbeskyttelseslovens § 3.

Arkitektur - Byrum og landskab

Beplantningsbæltet langs Mejlstedvej og Bakmøllevej danner en flot grøn kant mod indfaldsvejen til byen, og skal bevares.

Trafik - Veje og stier

De øst-vestgående og nord-sydgående stier Tagstien/Vestbjerg Skolesti er vigtige i forhold til at sikre sammenhæng i det overordnede stinet i byen.

Der bør arbejdes for en stiforbindelse vest og syd for området, så det på sigt bliver muligt at gå rundt om hele Vestbjerg.

Mejlstedvej (1)
Området set fra Mejlstedvej.
28-05-2018
Anvendelse
Boliger (åben-lav / tæt-lav / storparceller) *
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg **
* Storparceller kun i området syd for Stråtaget.
** Tekniske anlæg skal hovedsagelig være til områdets egen forsyning.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 30 for åben-lav.
Max. 40 for tæt-lav og institutioner.
Max. 15 for storparceller.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 8,5 m.
Grundstørrelse for storparceller:
Min. 1.500 m²  og max. 2.500  m².
Fælles opholdsareal: Min. 5% af områdets areal for åben-lav og 10% for tæt-lav
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.

Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj fra trafik, samt støj og vibrationer fra jernbanen, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige bygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, som vist i princippet på illustrationsplan og i retningslinje 11.2.6.

Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.