Kommuneplan forsiden

5.6.B6 Syd for Tingvej

Mål

Det er et mål at skabe et nyt boligområde i byen, som samtidig skal have en naturlig kobling til den eksisterende by via infrastruktur og grønne områder.

DSC00347
Området set fra Irene Holms Vej.
Anvendelse

Der vil være mulighed for tæt/lav-, åben/lav- og etageboligbebyggelse i området samt grønne områder, områder til LAR-løsninger, institutionsbyggeri og lignende.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv - samt ikke mindst at berørte parter høres.

Eks Bebyggelse Mod Vest
Eksisterende bebyggelse på Tines Vej.
Byggemuligheder

Dele af området kan ikke bebygges pga. tankområdet nord for Tingvej (jf. deklaration for området). Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker at blive inddraget i planlægningsprocessen for området.

Miljø

Bevaringsværdig eksisterende beplantning skal i så høj grad som muligt bevares.

Der er beskyttet natur i form af mose-arealer umiddelbart syd for rammeområdet.

Tingvej (1)
Beplantning langs Tingvej.
Arkitektur - Byrum og landskab

Rekreative områder og stiforbindelser skal være med til at binde det nye boligområde sammen med den øvrige by.

De eksisterende levende hegn udgør en inten struktur, som underbygger områdets identitet.

Beplantning langs Tingvej må gerne have et skovagtigt udtryk. 

Syd For Irene Holms Vej
Del af området syd for Irene Holms Vej.
Trafik - Veje og stier

I forbindelse med en lokalplanlægning af området skal der laves en samlet plan for infrastrukturen i området. Der lægges op til, at vejadgangen til området skal ske fra Irene Holms Vej og muligvis også Tingvej.

Området ligger øst for Hjørring Landevej og mange af byens servicefunktioner ligger vest for Hjørring Landevej, derfor er det vigtigt at bevare tunnelbro samt gang- og cykelbro over Hjørring Landevej.

Irene Holms Vej
Irene Holms Vej går gennem rammeområdet - her set fra øst.
28-05-2018
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Institutioner

Rekreative formål
Tekniske anlæg *

* Tekniske anlæg skal hovedsagelig være til områdets egen forsyning.

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav/etage

Etager: Max. 2.

Højde: Max. 11 m.

Opholdsareal: Se retningslinje 6.1.2.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.

Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3

Tankområdet nord for Tingvej.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige bygninger, se retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Fremtidig vejadgang fra Irene Holms Vej og/eller Tingvej.

Stiforbindelser skal sikres, som vist i princippet på Illustrationsplan og i retningslinje 11.2.6.

Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Landzone overføres til byzone