Kommuneplan forsiden

5.6.R1 Vang Mark

Mål

Området vil på sigt udgøre en vigtig del af den grønne struktur i Vestbjerg, og samtidig indeholde den rekreative sti mellem Nørresundby-Vestbjerg-Sulsted-Tylstrup.

Den sydvestlige del af rammeområdet er udlagt til bynær skovrejsning og fredsskov. Den nordlige del indgår som økologisk forbindelse.

Skovrejsning mellem Bakmøllevej og erhvervsområdet skal foretages spredt, så indsigt og udsyn bevares.

Anvendelse

Området skal være et grønt rekreativt område med mulighed for stiforbindelser og fritidsaktiviteter.

Miljø

Ved behov kan områdegrænsen for 5.6.R1 og 5.6.H1 tilrettes ved et fremtidigt kommuneplantillæg, så afgrænsningen mod syd i rammeområde 5.6.H1 forløber parallelt med Bakmøllevej. Dette betyder, at der kan overføres et trekantet areal på ca. 3000 kvm. til 5.6.H1 fra 5.6.R1 og omvendt, så begge rammeområder forbliver i samme størrelse.

Trafik - Veje og stier

Området skal være med til skabe en rekrativ sammenhængende stiforbindelse fra Vestbjerg og mod nord.

Anvendelse
Rekreative formål
Fritidsanlæg
Tekniske anlæg

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.

Etager: Max. 1

Højde: Max. 5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige bygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, som vist i princippet på Illustrationsplan og i retningslinje 11.2.6.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt.