Kommuneplan forsiden

5.6.B7 Vang Mark

Mål

Det er et mål at give mulighed for, at området kan udvikles med enkelte nye boligbebyggelser samt tilhørende udhuse til brug for dyrehold og lignende. Områdets eksisterende struktur skal bibeholdes.

Anvendelse

Området er udlagt til boligbebyggelse med mulighed for dyrehold. Området skal fortsat bestå af store grunde.

 

Trafik - Veje og stier

Området ligger nord for Bakmøllevej og byens servicefunktioner ligger syd for denne vej. Da der er tale om at give mulighed for huludfyldning, vurderes ikke at give behov for yderligere foranstaltninger på Bakmøllevej i forhold til i dag.

Luftfoto2
Bakmøllevej ligger syd for området.
28-05-2018
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Rekreative formål
Tekniske anlæg *

* Tekniske anlæg skal hovedsagelig være til områdets egen forsyning.

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 15.

Etager: Max. 2.

Højde: Max. 8,50 m for boligbebyggelse og max. 11 m for udhuse.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.

Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige bygninger, se retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, som vist i princippet på Illustrationsplan og i retningslinje 11.2.6.

Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Området skal forblive i landzone.