Kommuneplan forsiden

5.6.D1 Hjørring Landevej m.fl.

Mål

Området skal fungere som et blandet bolig- og erhvervsområde. På sigt vil der være mulighed for, at en større del af området kan omdannes til boligformål, såfremt erhvervsvirksomheder flytter til andre områder eller lukkes.

Luftfoto2 (1)
Området er beliggende på både vest- og østsiden af Hjørring Landevej..


Anvendelse

Den primære anvendelse er boligformål, men der er mulighed for mangeartede anvendelser i forening hermed. Det er tanken at bebyggelsen kan opføres i varierende højder i en harmonisk variation, der medvirker til at skabe en helhed i bebyggelsen. 

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv. - samt ikke mindst at berørte parter høres.

DSC01115
Boligbebyggelse fra 90'erne på Vestbjerggårdvej.

DSC00503
Erhverv på øst-siden af Hjørring Landevej.


Miljø

Da der er tale om et blandet bolig- og erhvervsområde skal der særlig opmærksomhed på de potentielle miljøkonflikter mellem boliger og erhverv.

Arkitektur - Byrum og landskab

Ny bebyggelse skal opføres i en struktur, der minder om, eller spiller sammen med, den eksisterende bebyggelse.

Erhvervsbebyggelse i området skal have en fysisk størrelse og et udseende, som harmonerer med områdets primære anvendelse til boliger.

28-05-2018
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Restaurant o.l.
Hotel o.l. (max. 150 værelser)
Klinikker mv.
Kontorer
Service
Benzinsalg***
Trykkerier
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.

* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5

** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6

*** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 30 for åben-lav.
Max. 40 for tæt/lav, etage og øvrig bebyggelse.

Etager: Max. 2.

Højde: Max. 8,50 m.

Opholdsarealer: Se retningslinje 6.1.2.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.

Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige bygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, som vist i princippet på illustrationsplan og i retningslinje 11.2.6.

Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Landzone overføres til byzone.