Kommuneplan forsiden

5.6.B5 Syd for Mejlstedvej

Mål

Målet er, at området skal omdannes til et bynært boligområde.

Området skal omdannes med respekt for den oprindelige gårdstruktur, landskabstræk og karakteristisk beplantning.

DSC00437
Udsigtskig fra nord skal sikres.
Anvendelse

Området skal anvendes til fortrinsvis tæt-lav boligbebyggelse eller etage-boligebebyggelse i maks. 2 etager.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv - samt ikke mindst at berørte parter høres.

DSC00448
Området set fra Blomsterbakken.
Byggemuligheder

Bebyggelse skal placeres ovenfor den karakteristiske istidsskrænt.

Arealer, der ligger i sigtelinjen fra de nord-sydgående veje og stier, skal friholdes for bebyggelse eller beplantning, som hindrer det frie udsyn.

Der kan placeres bebyggelse i de med rødt markerede felter. Se nedenstående kort.

Byudvikling _nye _områder _Mejlstedvej _Syd _digital _1000 (1)
Principskitse til udbygning.

DSC01154
De eksisterende gårde i området ligger ovenfor istidsskrænten og de flade engarealer. Dette princip skal fastholdes når der bygges nyt.
Miljø

Store dele af området syd for rammeområdet er udpeget til beskyttet natur i form af eng.

Eksisterende beplantning skal i så høj grad som muligt bevares.

Beskyttet Natur (1)
Engarealer syd for rammeområdet skal bevares.
Arkitektur - Byrum og landskab

Ny bebyggelse skal i udtryk fremstå i den oprindelige gårdstruktur og beplantning langs Mejlstedvej skal have en åben struktur. Begge principper er vist på nedenstående skitser.

Illustration _gårdbebyggelse NY_1000 (3)
BK Nord Arkitekter & Ingeniører.

Illustration _beplantningmodvej
BK Nord Arkitekter & Ingeniører.
Trafik - Veje og stier

Området ligger syd for Mejlstedvej og tæt på mange af byens servicefunktioner.

Der skal sikres en ny rekreativ stiforbindelse syd om byen.

Mejlstedvej (2)
Mejlstedvej set fra øst.


28-05-2018
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Institutioner

Rekreative formål
Tekniske anlæg *

* Tekniske anlæg skal hovedsagelig være til områdets egen forsyning.

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40 for tæt-lav/etage og max. 30 for åben-lav.

Etager: Max. 2.

Højde: Max. 8,50 m.

Opholdsareal: Se retningslinje 6.1.2.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.

Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige bygninger, se retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, som vist i princippet på Illustrationsplan og i retningslinje 11.2.6.

Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Landzone overføres til byzone