Kommuneplan forsiden

5.6.R5 Vest for Hjørring Landevej

Mål

Området skal anvendes som et rekreativt område med mulighed for regnvandshåndtering (fx regnvandsbassin).

 

Anvendelse

Området kan anvendes til rekreative formål og forskellige fritidsaktiviteter for hele byen. Dele af området kan anvendes til håndtering af regnvand.

Byggemuligheder

Der kan kun opføres tekniske installationer, som er nødvendige for områdets drift som rekreativt område med mulighed for regnvandshåndtering.

26-04-2021
Anvendelse
Rekreative formål
Fritidsanlæg
Tekniske anlæg (regnvandshåndtering)

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Området som helhed: Max. 5

Etager: Max. 1
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, som vist i princippet på Illustrationsplan og i retningslinje 11.2.6.