Kommuneplan forsiden

1.1.D9 Hotel Hvide Hus

Mål

Målet er at fastholde områdets anvendelse til hotel og restaurant m.m.

Miljø

Området er belastet af trafikstøj fra Vesterbro.

Arkitektur - Byrum og landskab

Med sit markante bygningsvolumen i overgangen mellem Hobrovejs forstadsbebyggelse og Kildeparkens grønne byport udgør Hotel Hvide Hus et markant fikspunkt.

En sådan synlighed forpligter, og der skal ved behandling af såvel facader som udearealer sikres en høj standard. For at styrke oplevelsen af den grønne byport skal udearealerne sikres et grønt udtryk.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for tætbyområdet i Aalborg og Nørresundby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".


Bygningen udgør et markant fikspunkt i overgangen mellem den tætte midtby og forstadsskalaen langs Hobrovej.
09-01-2012
Anvendelse
Hotel og restaurant
Kulturelle formål
Undervisning
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: max. 310
Etager: max. 16
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelsens karakter af punkthus i et grønt område skal styrkes.
Ved facadeændringer, om- eller tilbygninger skal et højt arkitektonisk niveau sikres.
Opholdsarealer, parkeringspladser og forarealer skal fremstå grønne.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for facader, skilte, udearealer mv.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede bagarealer.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelse skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone