Kommuneplan forsiden

1.1.R1 Kildeparken

Mål

Målet er at fastholde områdets anvendelse til rekreative formål, og at bevare arkitektoniske, havearkitektoniske og kulturhistoriske værdier i området.

Herudover er det intentionen, at parkens kvalitet som grønt rekreativt byrum forbedres bl.a. ved fokus på tilgængeligheden, belysning m.m.

Th. referencefoto: Belysning af træer kan medvirke til at skabe en særlig stemning i parken.
Miljø

Området er belastet af støj fra Vesterbro samt af støj og vibrationer fra jernbanen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Kildeparken er en centrumpark - en af Aalborgs største og mest centralt beliggende parker. Parken hænger sammen med det grønne bælte sydvest for byens centrum, der består af Mølleparken, Skovbakken og Almenkirkegården. Kildeparken er dermed med til at sammenbinde bymidten med den sydvestlige landskabskile.

På trods af parkens centrale beliggenhed forekommer den lidt afsondret med jernbanen med den mørke tunnel som barriere mod øst, Vesterbro mod vest og Aalborghallen samt parkeringsplads og -hus mod nord. Forbindelserne til parken kan med fordel styrkes, fx med forbedret krydsningsmulighed over Vesterbro, en spændende udformet gangforbindelse over jernbanen eller en belysningsstrategi for tunellen og nedgangen hertil, der kunne mindske utrygheden ved passagen.

Th.ø. Packness fine pavillonner bør indrettes til forskellige publikumsorienterede faciliteter.
Th.n. Kildeparkens markante midterallé.

Parkanlægget opdeles af en midterallé med træer, der starter ved Vesterbro og afsluttes mod stationsområdet med en oval formet sø med springvand. Uden for alléens retningsbestemte rum har parken store plane græsarealer med fritstående træer. Plænerne flankeres af Aalborghallen og det stærkt dominerende Hotel Hvide Hus. I den nordlige del af parken er der indrettet en særlig lund, hvor forskellige kunstnere har plantet træer. Herudover er der placeret forskellige skulpturer rundt om i parken, fx et mindemonument for Moltke.

Muren mod Gammel Kærvej og parkens små fine bygninger er alle tegnet af Ejnar Packness, der var arkitekten bag den gamle pavillon, som ikke længere findes. Både muren og bygningerne har bevaringsværdi. Bygningerne bør i fremtiden indrettes til publikumsorienterede aktiviteter, som fx udeservering. Der er nyindrettet en legeplads i parkens sydlige ende. Legepladsen er en funktion der ønskes bevaret.

Trafik - Veje og stier

Der findes flere vigtige stiforbindelser gennem parken for fodgængere og cyklister, bl.a. langs banen og gennem den lidt mørke tunnel under jernbanen til byens centrum via John F. Kennedys Plads. Stiforbindelsen til Skovbakken og Almenkirkegården understreges af den markante træallé, men forhindres af Vesterbros tætte trafik.


Nedgangen til tunnellen under banen.
27-11-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Etager: Max. 1
Højde: Max. 5 m
Herudover vil der kunne etableres en gangforbindelse over jernbanen.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik samt for støj og vibrationer fra jernbanen, se retningslinje 13.3.
Beskyttet natur (§3).
Arkitektur - Byrum og landskab
Områdets grønne sammenhæng til Almenkirkegården og Skovbakken skal sikres.
Markant beplantning skal bevares.
Havearkitektoniske kvaliteter skal bevares.
Bebyggelse skal fremstå som punkthuse i et grønt område.
Ved om- og tilbygning skal oprindelig materialevalg, overflade og udformning opretholdes/genskabes.
Ny bebyggelse skal underordne og tilpasse sig stedet, ligesom et højt arkitektoniske niveau skal sikres.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt.
Zoneforhold
By- og landzone.