Kommuneplan forsiden

1.1.D12 Sønderbro m.fl.

Mål

Målet er at fastholde områdets blandede bymæssige anvendelse samt at sikre arkitektoniske og rekreative værdier i området.

Byens kvalitet som boligområde skal forbedres, bl.a. ved fokus på byrum, arkitektur, belysning m.m. Herunder har området en central beliggenhed ifht. at forskønne Sønderbro som indfaldsvej til Aalborg.

Anvendelse

Området anvendes primært til boliger, men der er også mulighed for at etablere publikumsorienterede funktioner m.m. i erhvervslokaler i stueetagen. Herudover er der mulighed for at etablere forskellige former for erhverv i baggårdene forudsat at den miljømæssige gene for områdets boliger er minimal.

Miljø

Området er belastet af støj fra trafikken langs Sønderbro.

Arkitektur - Byrum og landskab

Omgivet af de trafikerede veje Jyllandsgade og Sønderbro mod henholdsvis nord og øst og beliggende i tilknytning til Håndværkerkvarteret, et egentligt erhvervsområde, ligger området lidt isoleret. Hertil kommer områdets delte struktur med to karreer og en tilbagetrukket offentlig bygning herimellem.

Den sydligste beliggende, velholdte karrebygning Kærvanghus fremstår smuk og enkel med afdæmpede detaljer, dannebrogsvinduer og gårdhave.

Karréen ved Solvangsvej blev først færdigbygget i 1987-94 med flere tidstypiske bygninger og fremstår noget mere uhomogen arkitektonisk.

Mellem karreerne ligger den stilfulde tidligere trikotage fabrik fra 1927. Bygningens udseende er dog siden ændret med nye vinduer uden den oprindelige opsprosning, og med en ufølsom udvendig solafskærmning. Pladsen mellem bygningen og Sønderbro bruges idag til parkering.

I forhold til bevaring er alle områdets ejendomme, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet til at være af middel bevaringsværdi. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

27-11-2006
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker
Butikker med værksted
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 250 m2 pr. butik.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: se Bilag K -randbebyggelse før bagbebyggelse.
Gesimshøjde: tilpasset gaden og den omkringliggende bebyggelse.
Husdybde: ca. 10 m; tilpasset nabobygninger og særlige funktioner.
Fælles opholdsareal: Opholdsareal prioriteres forud for P-pladser.
Hver opgang skal have direkte indgang fra gaden eller i port.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning skal oprindelige materialevalg, overflader og udformning opretholdes/genskabes.
Områdets overordnede karakter af sluttet randbebyggelse skal bevares - undtaget herfor dog Sønderbro 12.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Opholdsarealer, parkeringspladser og forarealer skal fremstå grønne.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.