Kommuneplan forsiden

1.1.H1 Hjulmagervej m.fl.

Mål

Målet er at skabe rammerne for omdannelse af den nordlige del af Håndværkerkvarteret til et kvalitetspræget, grønt erhvervsområde med miljøvenlige byerhverv, som har behov for central beliggenhed.

Området er udpeget som byomdannelsesområde i kommuneplanens retningslinje 2.1.2. Der er lagt op til en proces over en længere årrække, hvor grundejere, borgere og kommune indgår aktivt i en dialog.

Området har en central beliggenhed i forhold til at styrke oplevelsen af Østerå-forbindelsen i byen.

Byggemuligheder

Det er hensigten at skabe mulighed for arkitektonisk fornyelse langs Sønderbro. Byggemulighederne skal også ses i sammenhæng med målet om at skabe et harmonisk og oplevelsesrigt vejforløb ind i Aalborg.

Hvor det arkitektonisk vurderes hensigtsmæssigt for at markere en bygningsdel eller overgangen mellem forskellige funktioner eller lignende kan det tillades, at en mindre del af en bygning opføres i 3 etager. Det vil typisk være kontordelen i tilknytning til en lagerfunktion.

På hjørnet af Sønderbro og Østre Alle tillades byggeri i op til 7 etager for at markere gaderummet og indgangen til byen.

zone 1 sønderbro østre alle (1)

Luftfoto med zoneinddeling.
Arkitektur - Byrum og landskab

Området er i hovedstruktur 2005 udpeget som grønt indsatsområde. Det er bindeled mellem omdannelsesområderne Godsbanearealet og Eternitten. Der lægges vægt på at styrke Østerå-forbindelsens forløb ind i byen ved at understrege de grønne træk i Håndværkerkvarteret. I forbindelse med omdannelsen af området skal der sikres mulighed for nye rekreative forbindelser mellem områderne og ind til Midtbyen.

Hvad angår udformning af arealerne mellem bebyggelse og veje lægges der vægt på at fastholde og forstærke grønne træk. Langs Hjulmagervej er der fx en flot og gennemført vejplantning, der kan bygges videre på i området. Herudover kan forarealer tilplantes med græs, buske og/eller grupper af træer.


Bebyggelse langs kanalen kan med fordel gives en mere åben karakter.

Træerne i hække langs Hjulmagervej er et fint grønt træk i området, der kan inspirere til andre dele af området.

For så vidt angår bebyggelsens udformning skal der sikres et højt arkitektonisk niveau, og når der bygges nyt eller bygges om på arealer, som ligger i tilknytning til kanalen, skal muligheden for at orientere bebyggelsen mod det grønne og med mere "åbne" facader overvejes.

Krydset Østre Allé - Sønderbro er at betragte som et knudepunkt, hvor mange bevægelser i byen krydses, og som derfor har stor betydning for byoplevelsen. Her er det derfor særligt vigtigt, at ny bebyggelse har høj arkitektonisk standard.

Området er placeret op til indfaldsvejen Sønderbro, der i hovedstruktur 2005 er udpeget til arkitektonisk indsatsområde. Det er hensigten at styrke Sønderbro som et oplevelsesrigt og kvalitetspræget transitrum.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".

Trafik - Veje og stier

Der lægges særligt vægt på at skabe en ny stiforbindelse gennem området, der forbinder midtbyen med de omkringliggende områder.

Der skal sikres en god afvikling af trafikken mellem området og det overordnede vejnet.

14-03-2016
Anvendelse
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Kontorer
Service
Benzinsalg***
Trykkeri o.l.
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Fritidsformål (kun klub/forening)
Undervisning
Rekreative formål
Værksteder o.l.
På matr.nr. 5adn, 5uy og 5vb Aalborg Markjorder kan desuden etableres restaurant o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.500 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.4
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.6
*** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50. For matr.nr. 5adn, 5uy og 5vb Aalborg Markjorder bebyggelsesprocent max. 120, dog max 145 indenfor Zone 1.

Etager: Max. 2. Efter en konkret vurdering kan mindre dele af byggeriet tillades i max. 3 etager. For matr.nr. 5adn, 5uy og 5vb Aalborg Markjorder max. 3 etager, dog max 7 etager indenfor Zone 1.

Højde: Max. 8,5 m. punktvis jf. ovenstående max. 12 m. For matr.nr. 5adn, 5uy og 5vb Aalborg Markjorder højde max. 13 m, dog max 30 m indenfor Zone 1.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå med grønt præg.
Ved nybyggeri samt ved om og tilbygninger skal der sikres et højt arkitektonisk niveau.
Bebyggelse og forarealer langs Sønderbro skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed langs indfaldsvejen.
Hjørnet Østre Allé - Sønderbro skal ofres særlig arkitektonisk opmærksomhed.
Langs vandløb prioriteres aktivt samspil mellem bebyggelsen, vandet og det grønne.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning og udendørs udstilling.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Ingen parkering langs Sønderbro og Østre Allé.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.