Kommuneplan forsiden

1.1.D4 Karolinelund m.fl.

Mål

Målet er at fastholde områdets hovedanvendelse til park samt at bevare og tilgodese bygningsmæssige, landskabelige, rekreative og kulturhistoriske værdier i den videre udvikling af området. Herudover er det et mål at sikre, at der inden for området kan placeres en børneinstitution, der kan bidrage til parkens aktiviteter for en bred målgruppe.

Den grønne forbindelse gennem området til Limfjorden skal styrkes. Set i et endnu større perspektiv er det med omdannelse af Godsbanearealet ønsket at skabe en grøn sammenhæng fra Østerådalen i syd via Karolinelund helt ud til fjorden.

Med ønsket om på sigt at åbne Østerå helt frem til Limfjorden, er det et mål at frilægge åen igennem parken Karolinelund.

Miljø

I parken Karolinelund er der i sommerhalvåret støj i dag- og aftentimerne fra musikanlæg og menneskelig aktivitet, som er vanskelig at dæmpe. Støjen i Karolinelund er reguleret af en miljøgodkendelse.

Området vil blive belastet af trafikstøj fra Karolinelundsvej, og det kan derfor være nødvendigt at sikre støjfølsomme anvendelser med støjafskærmende foranstaltninger.

Støjkort

Karolinelund er belastet af trafikstøj med op til 70dB. Miljøstyrelsens støjkort i 1,5 meters højde.

Øst for Karolinelund ligger virksomheden Tulip Aalborg, som er en risikovirksomhed.Ved ændringer i lokalplaner og kommuneplaner m.m. bør det overvejes generelt hvorledes rammerne i planerne skal opbygges for at sikre fortsat kontrol med en eventuel risiko.  

Tulip _risiko (1)

Ovenstående figur illustrerer, at i en afstand svarende til stedbunden isokurve for 3 x 10-8 pr. år, vil en placering modsvarende en punktplacering på eller udenfor denne isokurve være acceptabel for en persongruppe på 100 personer med en høj udendørs eksponering.

Arkitektur - Byrum og landskab

Karolinelund er en del af den centrale bys grønne indpakning og er med til at markere overgangen mellem Aalborg centrale midtby og  Øgadekvarteret og forbindelsen mellem havnefronten og godsbanearealet/håndværkerkvarteret.

Området anvendes i dag som offentlig rekreativt område med forskellige aktivitetsmuligheder som petanque, volley, byhaver, legeplads og koncerter.


Karolinelund set fra Sønderbro.

Der er udarbejdet en helhedsplan for området som skal fungere som en udviklingsplan, der bygger videre på de aktiviteter, der fungerer godt i dag, og som kan indgå i synergi med den fremtidige indretning og anvendelse af parken. Helhedsplanen indeholder scenarier for åbning af Østerå gennem Karolinelund, placering af en børnehave, bevaring af parkens grønne karakter med de store gamle træer, samt bearbejdning af parkens kant med bebyggelse eller hegning, der er med til at sikre oplevelsen af Karolinelund, som en grøn og intim oase i byen.

Det er målet, at der skal skabes flere indgange og åbninger til parken Karolinelund, så den kan bruges både til ophold og transit.

 

Scenarie 1A Helhedsplan

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".

Trafik - Veje og stier

Karolinelundsvej betjener den gennemkørende trafik fra Sønderbro bl.a. til området ved havnen og motorvejen.

Letbanen er planlagt til at åbne i 2021. Karolinelund vil blive et stationsnært område hvilket betyder, at der stilles særlige krav til byfortætning, dvs. diversitet og mangfoldighed i anvendelsen, god adgang til byens offentlige rum, stiforbindelser og rekreative funktioner, kvaliteten af de grønne arealer, bebyggelse og byrum mv.

1-1-124_letbanestoppesteder

Kortet viser Karolinelund med fremtidige letbanestop og parkeringsanlæg i nærheden.

 

23-05-2016
Anvendelse
Institutioner
Butikker*
Restaurant
Kulturelle formål
Fritidsformål
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.7
Byggemuligheder
Etager: 1-2; tilpasses områdets karakter.
Bygningshøjde: 3-8,5 m
Nedrivning, fundering og grundvandssænkning, se retningslinje 5.2.8.
Miljø
Miljøklasse 1-5, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3
Beskyttet natur (§ 3).
Risikovirksomheder, se retningslinie 4.1.7.
Arkitektur - Byrum og landskab
Områdets karakter som park til aktiviteter og rekreation, herunder bebyggelsens fremtræden, skal bevares og styrkes.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede bagarealer.
Det markante kik mod Limfjorden fra Karolinelundsvej må ikke sløres.
Områdets grønne karakter skal styrkes og bevares .
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Stationsnært område
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone