Kommuneplan forsiden

1.1.C3 Nytorv, Algade m.fl.

Mål

Midtbyen spiller en væsentlig rolle for Aalborg som regional kultur-, handels- og oplevelsesby. Midtbyen er konstant under forandring, transformationen er i fuld gang og ændrer både ved Midtbyens identitet og geografiske udstrækning.

Målet er at bevare og styrke områdets karakter af midtby, og at sikre bygningsmæssige, rekreative og kulturhistoriske værdier i området.

Herudover er det intentionen, at boligmassen i midtbyen bevares og udbygges hvor der er mulighed, og at byens kvalitet som boligområde forbedres bl.a. ved fokus på arkitektur, byrum, belysning m.m.

Anvendelse

Området skal fortsat anvendes til miljøvenlige, blandede bymæssige funktioner.

Området er en del af den afgrænsede bymidte - Aalborg City, der er vist med lilla farve på nedenstående kort. Strøggader er vist med gul farve.

Aalborg Citymstrggader _2017-11

Byggemuligheder

Der kan opføres ny bebyggelse som udfyldnings- eller erstatningsbyggeri, hvor der er tale om stærkt nedslidte eller utilpassede bygninger uden særlig bevaringsværdi, eller hvor helheden vurderes at kunne styrkes ved en om- eller nybygning. Fx kan der nord for Synagogegade, under særlig hensyntagen til den omkringliggende bebyggelse, passager og områdets historiske betydning, etableres ny bebyggelse.

Zone 1

Luftfoto med zoneinddeling (se byggemuligheder i højre spalte)

Mulighed for nyt byggeri ved Østerågade 10.
Miljø

Området er belastet af støj fra trafikken langs Østerågade og Nyhavnsgade.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området ligger i tilknytning til flere af byens primære strøggader, hvor det er ønsket at styrke midtbykarakteren bl.a. med aktive og publikumsorienterede facader i stueetagen. Østerågade er sammen med Boulevarden en af byens hovedgader, der binder banegården sammen med gågadenettet og havnen. Boulevarden fremstår som et sammenhængende byrum i høj kvalitet, hvilket understreges af gadens homogene og statelige arkitektur, som bebyggelsen syd for Synagogegade er en del af. Ved evt. bebyggelse er det væsentligt at friholde en passage mellem Gråbrødregade og Østerågade.

For centerområder er der en særlig forpligtelse til at sikre gode arealer til udendørs torveaktiviteter og byliv. Med realisering af Midtbyplanes renoveringer af Gabels Torv og Fjordgade er der sket et stort kvalitetsløft i området.

Strækningen fra Nytorv til Nordkraft udgør en vigtig forbindelse mellem den centrale handelsby og de større kulturinstitutioner i den østlige del af Aalborg Midtby (Medborgerhuset, Nordkraft og Musikkens Hus) Strækningen kan i fremtiden blive et smukt forløb af gader og byrum, med forskellige funktioner, rumlighed og udformning og med en sammenhængende karakter. Den sammenhængende karakter skabes af både belægninger, begrønning og belysning, samt en tydelig markering af områdernes funktioner. Samtidig kan fremkommeligheden for både fodgængere og cyklister forbedres.

I forbindelse med etablering af +BUSsen er der planlagt en renovering af Nytorv.

I 2016 og 2017 er der gennemført et stort renoveringsarbejde i Nørregade, så den nu fremstår med ny granitbelægning, inventar og beplantning. Ønsket var at Nørregade skulle være en gade med kant og en tydelig grøn identitet, og gaden er nu omdannet til en attraktiv, smuk og langt mere grøn gågade med træer, klatreplanter og blomsterkummer.

Arbejdet er sket efter en omfattende proces i samarbejde med mange af butikkerne og beboerne og en række initiativer i gaden, som har bidraget til afklaringen af ønsker og forventninger og skabt opmærksomhed om fornyelsesprojektet.

Den nye belægning understreger Nørregades særlige karakter og sikrer samtidig, at gaden hænger sammen med de øvrige gågader. Nørregade er med omdannelsen blevet til en attraktiv gågade med en selvstændig identitet.

Byrummene omkring Friis Citycenter bringes i spil på en ny måde. Mod Nørregade etableres en ny indgang, og facaden i Medborgerhuset åbnes op mod Nørregadetorvet.


Th. Området grænser op til flere af byens primære strøggader.
1-1-c 3_foto _noerregade _b
1-1-c 3_foto _noerregade _a

Med facader mod Fjordgade og Nørregade er en gruppe velholdte bindingsværkshuse, hvoraf to er fredede, placeret omkring en fælles gårdsplads. Områdets udformning og stemning gør stedet til en slags historisk oase.

Algade-Bredegade-Nørregade er historisk set de mest centrale gader i Aalborg, og udgør et sammenhængende kulturmiljø.

Nørregade 1 og Nørregade 9 er fredede.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for tætbyområdet i Aalborg og Nørresundby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Brug Byen - Vejledning for skilte, gader og pladser".

Trafik - Veje og stier

Nytorv er adgangsvej til de centrale parkeringshuse i midtbyen, en vigtig cykelrute mellem den østlige og vestlige del af byen og en vigtig fodgængerpassage mellem gågaderne i handelscentrum. Det er et ønske i midtbyplanen, at fredeliggøre og prioritere området til ophold, fodgængere og cyklister. Det er derfor nødvendigt at ændre på den eksisterende trafikstruktur.

Etableringen af +BUSsen giver mulighed for at gentænke den kollektive trafik. Bybussernes og +BUSsens fremtidige linieføringer og stoppesteder i område vil være en forudsætning for projektet.

23-04-2018
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker*
Hotel og restaurant
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Eksisterende antal boligetagemeter (boligareal) skal bibeholdes.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik (i strøggader dog max. 250 m² - se kort) og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.1
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: 
Zone 1 max. 292, 
Enkelte ejendomme se Bilag K.
Randbebyggelse går forud for bagbebyggelse.
Etager: 2-5; tilpasses omkringliggende.
Gesimshøjde: 8-13 m; tilpasses gaden og omkringliggende.
Husdybde: ca. 10 m; tilpasses nabobygninger og særlige funktioner.
Hver enkelt ejendom skal have direkte indgang fra gaden eller port.
Beskyttelseszone omkring fortidsminde.
Nedrivning, fundering og grundvandssænkning, se retningslinje 5.2.8.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdige bygninger skal oprindelige materialevalg, overflader og udformning opretholdes/genskabes.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger i øvrigt skal der sikres et højt arkitektonisk niveau.
Områdets overordnede karakter af randbebyggelse skal bevares.
Kvalitetsfyldte byrum og opholdsarealer prioriteres højt.
Markante kig til Limfjorden, Budolfi Kirke og de karakterfulde smalle stræder syd for Algade/ Bredegade må ikke sløres.
Kulturhistoriske spor skal sikres.
Smøger, stræder og slip mellem husene skal bevares.
Nørregade 1 og 9 er fredede.
Skiltning skal tilpasses bygningens arkitektur og må ikke virke dominerende i forhold til gadens helhed.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone