Kommuneplan forsiden

1.1.D5 Vesterbro m.fl.

Mål

Målet er at fastholde områdets blandede bymæssige anvendelse samt at sikre bygningsmæssige og kulturhistoriske værdier i området.

Anvendelse

Butikker* må kun placeres indenfor den afgrænsede bymidte - Aalborg City, der er vist med lilla farve på nedenstående kort.

Miljø

Området er belastet af støj fra Vesterbro samt af støj og vibrationer fra jernbanen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Med Kildeparken og de grønne områder syd og sydvest for området udgør bebyggelsen starten på den tætte by.

Området består af randbebyggelsen langs Vesterbro, som rummer en del boliger, og de markante bygningsvolumener syd og vest herfor, som bl.a. rummer liberale erhverv, hotel samt kulturelle formål. Herudover rummer området store parkeringsfaciliteter, både i tilknytning til ovennævnte formål, men også i form af et offentligt parkeringshus.

Mod Vesterbro markerer funkisbebyggelsen sig smukt. Især omkring knudepunktet hvor gaden krydser banelegemet, og hvor bebyggelsen i samspil med bebyggelsen på de modsatte hjørner nærmest danner et cirkelslag. Også bygningen "Fremtiden", Vesterbro 18, er en unik bygning med mange fine detaljer, med et tidstypisk grønt anlæg syd herfor.


"Fremtiden" markerer sig smukt mod Vesterbro.

Bag Vesterbros randbebyggelse er det de mere blandede bygningsvolumener, der kendetegner området. 

Vesterbro er udpeget som kulturmiljø og arkitektonisk indsatsområde, og det er ønsket, at byrummet i dets udformning og facadebearbejdning tilføres kvaliteter, der tilgodeser intentionen om et stedspecifikt byrum.

I forhold til bevaring er hovedparten af områdets ejendomme, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet til at være bevaringsværdige. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".

08-05-2017
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker*
Enkeltstående butikker**
Mindre butikker til salg af egne produkter***
Hotel og restaurant
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik i afgrænset bymidte - se kort
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.1
** Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.5
*** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent, se Bilag K.
Etager: 3½-6; tilpasses omkringliggende.
Gesimshøjde: tilpasset gaden og omkringliggende bygninger.
Husdybde: Ca. 10-17 m, tilpasset nabobygninger og særlige funktioner.
Hver opgang skal have direkte indgang fra gaden eller port.
Fælles opholdsareal: Etablering af opholdsareal prioriteres forud for P-pladser.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik samt for støj og vibrationer fra jernbanen, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdige bygninger skal oprindelig materialevalg, overflade og udformning opretholdes/genskabes.
Nybyggeri samt om- og tilbygning i øvrigt skal sikres et højt arkitektonisk niveau.
Karakteren af randbebyggelse langs Vesterbro skal bevares.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Kik til byfronten langs Prinsensgade må ikke sløres.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Parkeringsanlæg, se retningslinje 13.12
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.