Kommuneplan forsiden

1.1.T1 Jernbanen

Mål

Målet er at sikre jernbanens tracé gennem Aalborg Midtby.

Th. Træer og buske langs jernbanen medvirker til give bydelen et grønt præg.
Byggemuligheder

Der skal være mulighed for at etablere en gangbro henover banen for at forbinde områderne på hver side af jernbanesporet.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området skal fremstå grønt, dog under hensyntagen til indkig til Prinsensgades byfront fra området vest for banesporet.

Trafik - Veje og stier

Der skal sikres stiforbindelser mellem områderne øst og vest for banesporet.

27-11-2006
Anvendelse
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun bebyggelse og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Mulighed for at etablere en gangbro.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal have en grøn karakter.
Kig til Prinsensgades byfront skal sikres.
En evt. gangbro skal sikres en høj arkitektonisk kvalitet.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Zoneforhold
Byzone.