Kommuneplan forsiden

1.1.D3 Kjellerupsgade m.fl.

Mål

Målet er at sikre områdets anvendelse til blandede bymæssige formål samt at bevare og tilgodese bygningsmæssige, rekreative og kulturhistoriske værdier i den videre udvikling af området.

Herudover er det intentionen at boligmassen i området bevares og udbygges, hvor der er mulighed, og at byens kvalitet som boligområde forbedres, bl.a. ved fokus på arkitektur, byrum, belysning m.m. Det prioriteres ligeledes højt, at gårdarealerne gøres mere velegnede til ophold, samtidig med at de ved beplantning gives en grønnere karakter.

Med fredeliggørelsen af Kjellerupsgade blive der mulighed for i højere grad at indrette gaden på de bløde trafikanters præmisser. Det er et mål, at gadens ændrede status udmøntes i et omdannelses- og forskønnelsesprojekt.

Med ønsket om på sigt at åbne Østerå helt frem til Limfjorden er det et mål at frilægge vandet under Kanalstien.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boliger, men der er også publikumsorienterede funktioner i stueetagen langs de mere befærdede gader. Denne funktionsintegration skal videreføres.

Der er fortsat mulighed for at drive mindre erhverv fra eksisterende bebyggelse i baggårdene, når de kan drives uden gene for de omkringliggende boliger.

Butikker* må kun placeres indenfor den afgrænsede bymidte Aalborg City, der er vist med lilla farve på nedenstående kort.

Byggemuligheder

Ny bebyggelse kan opføres som udfyldnings- eller erstatningsbyggeri, hvor der er tale om stærkt nedslidte eller utilpassede bygninger, eller hvor helheden vurderes at kunne styrkes ved en om- eller nybygning. Fx kan der opføres en ny bebyggelse, som afslutter Løkkegades bebyggelse i en karrélignende struktur, der lukker af mod Nyhavnsgade.

Miljø

Området er belastet af støj fra trafikken langs Nyhavnsgade, Østerbro og Kjellerupsgade.

Arkitektur - Byrum og landskab

I den nordlige karré vest for Kjellerupsgade ligger Nordkrafts ældste og meget bevaringsværdige maskinhal samt de flotte administrationsbygninger. Ejendommen Løkkegade 7-9, er udformet i samme stil og er i sin helhed bevaringsværdig. En tidligere vejudvidelse ved Nyhavnsgade uden genetablering af randbebyggelse får dog gadebilledet med de strittende gavle ved Løkkegade til at fremstå ufærdigt. Ligeledes giver muren mod Nyhavnsgade området et baggårdspræg, hvilket ønskes forbedret, f.eks. med etablering af ny bebyggelse.


Th.ø. Områdets karakter vil styrkes med et nybyggeri, der afslutter Løkkegades bebyggelse af mod Nyhavnsgade.
Th.n. Karolinelunds grønne karakter fornemmes i gaderne. 

 

 

Karreen mellem Søndergade og Kayerødsgade er præget af omfattende nedrivninger i 60'erne og 70'erne, der blev erstattet af nyt byggeri uden fornemmelse for stedets karakter. Området fremstår således temmelig broget med en blanding af købstadshuse og større byejendomme fra århundredeskiftet, symfoniens bygninger mod Kjellerupsgade og det dominerende betonhus mod Kayerødsgade.

Øst for Kjellerupsgade er området domineret af boligbebyggelse. De fleste ejendomme er bygget omkring århundredeskiftet og varierer en del i både højde og byggestil. Baggårdsbebyggelsen er også varieret og giver sammen med den karakteristiske ejendomsopdeling i lange smalle grunde både forskellige og levende gårdmiljøer. Dette er vigtigt at bevare og styrke i den videre udvikling af området.

Langs Langesgade og Brettevillesgade er flere af husene velholdte og istandsatte under hensyntagen til deres oprindelige karakter. Et varieret valg af kalkfarve på de pudsede huse blandet med huse i blank murværk, der alle har en særlig farvesætning på vinduer og bygningsdetaljer, giver et levende og inspirerende gadebillede, der ønskes videreudviklet.

Langs Kjellerupsgade og Østerbro trænger flere af husene til istandsættelse og mange er skæmmet af nyere vinduer, der er valgt uden hensyntagen til husenes karakter.

De mange store træer Ved Karolinelund og i de gamle haver langs Kanalstien er med til at give en særlig stemning i området.

I forhold til bevaring er flere af områdets ejendomme udpeget som bevaringsværdige, som det fremgår af retningslinje 5.2.3. Oprindelige overflader, materialevalg og udformning skal ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for tætbyområdet i Aalborg og Nørresundby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".

16-06-2014
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker*
Enkeltstående butikker**
Mindre butikker til salg af egne produkter***
Hotel og restaurant
Klinikker (ikke dyreklinikker)
Kontorer
Service
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Eksisterende antal boligetagemeter (boligareal) skal bibeholdes.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik i afgrænset bymidte - se kort
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.1
** Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.5
*** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: se Bilag K -randbebyggelse før bagbebyggelse.
Etager: 1½-5½; tilpasset omkringliggende. For matr.nr. 910 b, Aalborg Bygrunde, max. 7 etager.
Gesimshøjde: 5- 16 m; tilpasset gaden. For matr.nr. 910 b, Aalborg Bygrunde, max. 26 m.
Husdybde: 8-10 m; tilpasset nabobygninger og særlige funktioner. For matr.nr. 910 b, Aalborg Bygrunde, max. 17 m
Fælles opholdsareal: Opholdsareal prioriteres forud for P-pladser.
Hver opgang skal have direkte indgang fra gaden eller i port.
Nedrivning, fundering og grundvandssænkning, se retningslinje 5.2.8.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Risikovirksomheder, se retningslinie 4.1.7.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdig bebyggelse skal oprindelig materialevalg og udformning opretholdes/genskabes.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger i øvrigt skal der sikres et højt arkitektonisk niveau.
Områdets overordnede karakter af sluttet randbebyggelse skal bevares og styrkes.
Parkeringsarealer og opholdsarealer skal fremstå grønne.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Kulturhistoriske værdier skal sikres.
Udsigten til Limfjorden må ikke sløres.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone