Kommuneplan forsiden

1.1.C2 Aalborghus Slot m.fl.

Mål

Målet er at bevare og styrke områdets midtbykarakter og at sikre bygningsmæssige, rekreative og kulturhistoriske værdier i området.

Herudover er det intentionen at synliggøre slottets beliggenhed i byen, og at byens kvalitet som boligområde forbedres bl.a. ved fokus på arkitektur, byrum, belysning m.m.

Anvendelse

Området skal fortsat anvendes til miljøvenlige, blandede bymæssige funktioner.

Området er en del af den afgrænsede bymidte - Aalborg City, der er vist med lilla farve på nedenstående kort. Strøggader er vist med gul farve.

Byggemuligheder

Området regnes for fuldt udbygget. Ny bebyggelse kan dog opføres som udfyldnings- eller erstatningsbyggeri, hvor der er tale om stærkt nedslidte eller utilpassede bygninger uden særlig bevaringsværdi, eller hvor helheden vurderes at kunne styrkes ved en om- eller nybygning.

Miljø

Området er belastet af støj fra trafikken langs Østerågade, Nytorv og Slotspladsen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området tilhører den ældste del af Aalborg og omfatter både Aalborghus Slot og den omgivende bebyggelse. Hele området er udpeget som et værdifuldt kulturmiljø og en forringelse af oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier må ikke finde sted. Slottet med det karakteristiske voldanlæg er en af byens seværdigheder. Bygningerne er fredede, og det samlede anlæg er fredet som fortidsminde. Slotsparken ligger som en fin lille oase midt i det pulserende byliv gemt bag Nytorvs randbebyggelse. Den, der ikke kender slottets beliggenhed, bemærker næppe de anonyme forbindelser, der i dag er fra Nytorv og Lille Kongensgade. Adgange til Slotsparken bør derfor forbedres og markeres, både for at styrke sammenhængen mellem byen og havnefrontsområdet, som slottet også er en del af, og for at synliggøre byens kulturarv, men også for at lade slotsparkens rekreative værdier bidrage til bymiljøet med et byrum af mere fredelig karakter.


Th.ø. Slotsparken ligger som en oase midt i byen.
Th.n. 3D-visualisering af Toldbodpladsen. 

Bygningerne langs Nytorv lever ikke alle op til den særlige placering ved en af byens ældste pladser. De høje bygninger fra 1960'erne er utilpassede, og slører Nytorvs proportioner.

Derimod danner bygningerne langs Gabelsgade med deres fine facader en god ramme om torvet. Især fremstår skifteretten på hjørnet af Fjordgade og Gabelsgade med en særlig monumental og gedigen udformning. Det bagvedliggende gårdareal kan med fordel gøres mere velegnet til ophold og gives en grønnere karakter.

De ældre huse mellem Østerågade og Lille Kongens Gade har en særlig og karakteristisk placering i gaderummet. De smalle passager mellem husene kunne ønskes genskabt.

For centerområder er der en særlig forpligtelse til at sikre gode arealer til udendørs torveaktiviteter og byliv. Fx vil Midtbyplanen med igangværende og kommende renoveringer af de omkringliggende gader og pladser medføre et massivt kvalitetsløft i området. Ligeledes kunne den ovennævnte markering af passagerne til slottet og hermed tilgængelighed til slotsparken bidrage positivt til bylivet.

Flere af områdets ejendomme er bevaringsværdige, som det fremgår af retningslinje 5.2.3. Oprindelige overflader, materialevalg og udformning, skal ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

Aalborghus Slot: nord-, øst- og sydfløj (1539-ca. 1550 af Martin Bussert samt 1633 og 1705), muren der afgrænser slotsgårdens vestside samt det omgivende voldanlæg er fredet.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".

Der er også udarbejdet en vejledning om brug af gågader, torve, pladser og fortove. Her kan der blandt andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling. Se "Gader og pladser - til glæde for alle".

Trafik - Veje og stier

Ombygning af Strandvejen og Slotspladsen er ifølge vejudbygningsplanen for Aalborgområdet 2005-2016 et af de projekter, der knytter sig til den fremtidige bymæssige udvikling og sammenbinding af byen og fjorden.

Der er planlagt en renovering og forskønnelse af Nytorv og Gabels Plads.


Slottet indgår i Helhedsplanen for Aalborg Havnefront og skal også herfra have en central placering.
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker*
Hotel og restaurant
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Eksisterende antal boligetagemeter (boligareal) skal bibeholdes.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik (i strøggader dog max. 250 m² - se kort) og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.1
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent, se Bilag K. Randbebyggelse går forud for bagbebyggelse.
Etager: 2½-3½; tilpasses omkringliggende.
Gesimshøjde: 8-11 m tilpasses gaden og omkringliggende.
Husdybde: ca. 10 m, tilpasset nabobygninger og særlige funktioner.
Hver enkelt ejendom skal have direkte indgang fra gaden eller port.
Opholdsareal: Etablering af opholdsareal prioriteres forud for P-pladser.
Beskyttelseszone omkring fortidsminde
Nedrivning, fundering og grundvandssænkning, se retningslinje 5.2.8
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdige bygninger skal oprindelige materialevalg, overflader og udformning opretholdes/genskabes.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger i øvrigt skal der sikres et højt arkitektonisk niveau.
Områdets overordnede karakter af sluttet randbebyggelse skal bevares.
Passager med slip mellem husene skal bevares og styrkes. I forbindelse med ombygninger eller ændringer skal de forbedres og synliggøres.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Markante kig til Limfjorden må ikke sløres.
Kulturhistoriske spor skal sikres.
Aalborghus Slot er fredet. Anlægget er fredet som fortidsminde.
Skiltning skal tilpasses bygningens arkitektur og må ikke virke dominerende i forhold til gadens helhed.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.