Kommuneplan forsiden

1.1.D2 Nyhavnsgade m.fl.

Mål

Området er en del af et højt prioriteret byomdannelsesområde. I udviklingen af området lægges der stor vægt på at forbedre bymiljøet og sikre arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i området.

Der er udarbejdet en helhedsplan for havneområdet mellem Limfjordsbroen og Østre Havn, som ligger til grund for kommuneplanen og den efterfølgende planlægning i området.

Målet er at få skabt et samlet, attraktivt byrum langs havnefronten, hvor helheden, det grønne, det rekreative og det publikumsorienterede, er gennemgående temaer. Området skal indeholde en lang række muligheder for aktiviteter og pauser, hvor bl.a. havnepromenaden spiller en væsentlig rolle. Herudover er det, med projekter som Nordkraft, Musikkens hus, Utzon Centeret, AAU og ungdomsboliger, intentionen af få skabt et nyt kraftcenter for kultur, undervisning og fritid.

Udsigtslinjer og forbindelser fra byen skal sikres i overensstemmelse med ønsket om en bedre sammenhæng mellem byen og Limfjorden.

Den grønne forbindelse fra Karolinelund til fjorden skal sikres, ligesom bygningsmæssige og kulturhistoriske værdier i området.

I forhold til lyssætning er det intentionen, at belysningen i områderne langs havnefronten skal medvirke til at danne en visuel helhed og styrke byens identitet.

Anvendelse

Hovedanvendelsen skal være kulturelle, rekreative og publikumsorienterede funktioner.


Udsnit af helhedsplanen for Aalborg Havnefront der blandt andet illustrerer det kommende Musikkens Hus.

Indplacering af butikker i området skal ske i overensstemmelse med helhedsplanerne for havnefronten. Butikkernes maksimale bruttoetageareal kan for at sikre intentionerne i helhedsplanerne skærpes i forbindelse med den konkrete lokalplanlægning.

Området er en del af den afgrænsede bymidte - Aalborg City, der er vist med lilla farve på nedenstående kort. Strøggader er vist med gul farve.

Miljø

Området er belastet af støj fra trafikken langs Nyhavnsgade.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området er en del af Aalborgs centrale havnefront og ligger i overgangen mellem Limfjorden og den tætte by. Der er historisk tradition for at bygge i meget forskellige former og i store bygningsvolumener på havneområdet i modsætning til midtbyområdets mere klassiske karréstruktur. De store bygninger har ligeledes stor værdi for byens skyline og ansigt mod fjorden, og er derfor et karaktertræk, der skal fastholdes.


Nordkraft

Musikkens Hus          

Nordkraft er en af disse markante bygninger - et væsentligt eksempel på byens kulturarv og historie som industriby. Den fine rødstensbygning, kedelhallen på hjørnet af Kjellerupsgade og Østerbro stod færdig i 1945 og fremtrådte som en pendant til Spritfabrikkens bygningsanlæg i Vestbyen. Frem til midten af 1960'erne blev arealet syd for Nyhavnsgade stort set færdigudbygget bl.a. med turbinehallen med det buede tag og det elegante kedelhus som blev opført i et enkelt funktionalistisk formsprog.

I forhold til bevaring er enkelte af områdets ejendomme, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet som bevaringsværdige. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

Den østligste del af området knytter sig til Karolinelund og den grønne omkransning af midtbyen. Med visionen "Karolinelundskilen", skal den grønne forbindelse fra Karolinelund helt ud til Limfjorden sikres. Set i et endnu større perspektiv er det med omdannelse af Godsbanearealet målet at få skabt en grøn sammenhæng fra Østerådalen i syd via Karolinelund helt ud til fjorden. Her er åbning af Østerå et vigtigt rekreativt element i de nye områder.

Nyhavnsgades udformning med 2 spor og cykelstier nedsætter hastigheden og forbedrer muligheden for at krydse vejen for bløde trafikanter.

Beplantning langs Nyhavnsgade skal placeres på en måde, der muliggør udsigten fra den tætte bykerne til fjorden.

Trafik - Veje og stier

Der skal sikres offentlig adgang til havnearealer/-promenade som led i en ubrudt, rekreativ stiforbindelse langs fjorden.

Der er planlagt parkeringskælder ved Musikkens Hus.

06-10-2014
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker
Hotel/Restaurant
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Undervisning
Institutioner
Fritidsformål
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Markedshal
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.1
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: se Bilag K.
Byggemulighederne er fastlagt i lokalplaner for området.
Evt. mulighed for højhus, se retningslinje 5.1.3.
Nedrivning, fundering og grundvandssænkning, se retningslinje 5.2.8
Miljø
Miljøklasse 1-5, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Om- og tilbygning af bevaringsværdig bebyggelse skal ske under hensyntagen til det oprindelige bygningsudtryk.
Nybyggeri skal tilpasses områdets struktur og skala, men udtrykke sin egen tids arkitektur.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Karolinelundskilen skal sikres.
Udsigten til Limfjorden fra Fjordgade, Rendsburggade, Busgaden og Karolinelundsvej må ikke sløres.
Kulturhistoriske sporværdier skal sikres.
Lyssætning: særlige hensyn til den samlede oplevelse fra fjordsiden samt til områdets helhed.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres. Se retningslinjer afsnit 6.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone