Kommuneplan forsiden

1.1.D6 Prinsensgade, Christiansgade m.fl.

Mål

Målet er at fastholde områdets blandede bymæssige anvendelse samt at sikre bygningsmæssige og kulturhistoriske værdier i området.

Herudover er det intentionen, at boligmassen i midtbyen bevares og udbygges, hvor der er mulighed, og at byens kvalitet som boligområde forbedres bl.a. ved fokus på arkitektur, byrum, belysning m.m.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boliger, men der er også butikker o.l. langs de mere befærdede gader. Denne funktionsintegration skal videreføres.

Området er en del af den afgrænsede bymidte - Aalborg City, der er vist med lilla farve på nedenstående kort. Strøggader er vist med gul farve.

Byggemuligheder

Området regnes for fuldt udbygget. Ny bebyggelse kan dog opføres som udfyldnings- eller erstatningsbyggeri, hvor der er tale om stærkt nedslidte eller utilpassede bygninger uden særlig bevaringsværdi, eller hvor helheden vurderes at kunne styrkes ved en om- eller nybygning.

Miljø

Området er belastet af støj fra trafikken langs Prinsensgade samt af støj og vibrationer fra jernbanen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området omfatter både karréerne mellem Prinsensgade, Danmarksgade og Boulevarden samt de markante bygningsvolumener langs den sydvestlige side af Prinsensgade.

Bebyggelsen langs Prinsensgades nordøstlige side består af en homogen front af huse i 4½-5½ etager fra perioden 1900-1910. Husene er opført i nationalromantisk stil, der typisk har karnapper og en kraftig taggesims, brudt af opmurede gavlkviste. Desværre er der foretaget mange uheldige vinduesudskiftninger, der ikke tilgodeser den flotte arkitektur. Byfronten er synlig fra området sydvest for banelegemet.

Den nyere rødstensbebyggelse langs Prinsensgades sydvest side har været tænkt som punktbebyggelse for at respektere indkikket til Prinsensgades byfront. Bygningsvolumenet virker dog voldsomt, og tilgodeser ikke helt den ønskede punkthuseffekt. Grønnegårdens monumentale anlæg bør bevares.

Th.ø. Reliefvirkning i Christiansgade. Th.n. Prinsensgades byfront med svungne karnapper og gavlkviste.

 

Mens bebyggelsen langs Danmarksgade fremstår noget uhomogen udgør Christiansgade et meget helstøbt gaderum, med typiske beboelseshuse i 3½ etage, fra 1890'erne. Facaderne fremstår nærmest med reliefvirkning, i blank murværk, brudt af vandrette gesimsbånd og dekorationer omkring vinduesåbninger. Desuden har alle husene en rustikeret og pudset/bemalet sokkel. Det samme gør sig gældende for den bebyggelse, der orienterer sig mod Boulevarden. Boulevarden er netop renoveret med ny belægning, bredere fortove og vejtræer, hvilket har medført et stort kvalitetsløft i byrummet.

Karréerne var fra midten af 1990'erne en del af et indsatsområde for byfornyelse, hvilket har medført et massivt kvalitetsløft i området, både i forhold til nænsomt istandsatte bygninger og fint renoverede gårdrum.

I forhold til bevaring er hovedparten af områdets ejendomme, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet til at være af bevaringsværdi. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".

Trafik - Veje og stier

Forbindelsen til og fra Kildeparken kan med fordel styrkes, fx med en gangforbindelse over jernbanen.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker*
Hotel og restaurant
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Kulturelle formål Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Eksisterende antal boligetagemeter (boligareal) skal bibeholdes.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik (i strøggader dog max. 250 m² - se kort) og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik 
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.1
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent, se Bilag K.
Etager: 3½-6; tilpasset omkringliggende.
Gesimshøjde: tilpasset gaden og omkringliggende bygninger.
Husdybde: 10-17 m, tilpasset nabobygninger og særlige funktioner.
Hver enkelt ejendom skal have direkte indgang fra gaden eller port.
Fælles opholdsareal: Etablering af opholdsareal prioriteres forud for P-pladser.
Nedrivning, fundering og grundvandssænkning, se retningslinje 5.2.8.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3 Grænseværdier for støj fra trafik samt fra støj og vibrationer fra jernbanen, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdige bygninger skal oprindelige materialevalg, overflader og udformning opretholdes/genskabes.
Ved nybyggeri samt ved om- og tilbygning i øvrigt skal der sikres et højt arkitektonisk niveau. 
Områdets overordnede karakter af randbebyggelse nordøst for Prinsensgade skal bevares og styrkes.
Kig fra banelegemet mod Prinsensgades byfront skal sikres.
Parkeringsarealer, forarealer samt opholdsarealer skal fremstå grønne.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.