Kommuneplan forsiden

1.1.D1 Strandvejen, Slotspladsen m.fl.

Mål

Området er en del af et højt prioriteret byomdannelsesområde. Der er udarbejdet en helhedsplan for havneområdet mellem Limfjordsbroen og Korn- og Foderstofvirksomhederne, som ligger til grund for kommuneplanen og den efterfølgende planlægning i området.

Målet er at få skabt et samlet, attraktivt byrum langs havnefronten, hvor helheden, det grønne, det rekreative og det publikumsorienterede, er gennemgående temaer. Området skal indeholde en lang række af varierede aktivitetspunkter og muligheder for ophold og pauser, hvor havnepromenaden spiller en væsentlig rolle.

Arkitektoniske værdier i området skal bevares. Aalborghus Slot skal synliggøres som byens og havnefrontens centrum, og der skal skabes bedre forbindelser mellem fjorden og den bagvedliggende by.

Parkeringsfaciliteterne for midtbyen og havnefrontsområdet skal sikres ved etablering af et parkeringsanlæg under brorampens niveau mellem Strandvejen, Toldbodgade og Limfjordsbroen. Her bliver også mulighed for at etablere en bebyggelse, der markerer indgangen til Vesterbro.

I forhold til lyssætning er det intentionen, at belysningen i områderne langs havnefronten skal medvirke til at danne en visuel helhed og styrke byens identitet.

Anvendelse

Hovedanvendelsen skal være publikumsorienterede og rekreative funktioner. Havnestrækningen anvendes til besøg af Kongeskibet, krydstogtskibe og flådebesøg, hvilket der fortsat skal være mulighed for. Herudover skal der være mulighed for etablering af et havnebad i området og en udvidet slotsplads.

Indplacering af butikker i området skal ske i overensstemmelse med helhedsplanerne for havnefronten. Butikkernes maksimale bruttoetageareal kan for at sikre intentionerne i helhedsplanerne skærpes i forbindelse med den konkrete lokalplanlægning.

Området er en del af den afgrænsede bymidte - Aalborg City, der er vist med lilla farve på nedenstående kort. Strøggader er vist med gul farve.

Byggemuligheder

For enden af Jomfru Ane Gade er der mulighed for opførelse af et transparent hus til publikumsorienterede formål som fx en restaurant.

Der sikres mulighed for at opføre ny bebyggelse på arealet mellem Strandvejen, Toldbodgade og Limfjordsbroen.

Bebyggelsen kan mod Limfjordsbroen bygges i op til 8 etager. Mod øst ved Strandvejen og Toldbodgade kan bygges i 10 etager. Den mellemliggende bebyggelse må ikke være højere end 5 etager. Så de bagvedliggende funkishuse kan ses fra Limfjordsbroen/Nørresundby.


Ved opførelse af ny bebyggelse syd for Strandvejen er det vigtigt at de bagvedliggende funkishuse fornemmes.
Miljø

Området er belastet af trafikstøj fra Vesterbro/Limfjordsbroen, Strandvejen, Toldbodgade og Slotspladsen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området er en del af Aalborgs centrale havnefront, og ligger i overgangen mellem Limfjorden og den tætte by. Med undtagelse af det bevaringsværdige pakhus, Strandvejen 6, forudsættes eksisterende bebyggelse nord for Strandvejen fjernet.

Den nuværende udformning af Strandvejen og Slotspladsen forstærker vejens barrierevirkning mellem de to områder. Den kommende udformning med 2 spor og cykelstier skal nedsætte hastigheden og forbedre muligheden for at krydse vejen for bløde trafikanter.

Beplantning langs Strandvejen og på Slotspladsen skal placeres på en måde, der muliggør udsigten fra den tætte bykerne gennem de smalle gader til fjorden.

Det eksisterende vestligst beliggende pakhus, som i dag benyttes til restaurant og fødevaremarked, er vurderet til at have bevaringsværdi, som det fremgår af retningslinje 5.2.3. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

Området syd for Strandvejen rummer Havnevæsenets gamle administrationskontor "Havnehuset" samt brokontor. Den østligste del af dette område har karakter af restareal. Her kan området bebygges i en arkitektur, der spiller op til havnefrontsområdet og brolandingen - dog under hensyntagen til den bagvedliggende byfront med funkisbebyggelse. Bebyggelsen skal udformes så der bliver kik gennem bebyggelsen.

Trafik - Veje og stier

Ombygning af Strandvejen og Slotspladsen er ifølge vejudbygningsplanen for Aalborgområdet 2005-2016 et af de projekter, der knytter sig til den fremtidige bymæssige udvikling og sammenbinding af byen og fjorden.

Der skal sikres offentlig adgang til havnearealer/-promenade som led i en ubrudt, rekreativ stiforbindelse langs fjorden. Der er planlagt et fremtidigt parkeringshus i bebyggelsen syd for Strandvejen.

14-06-2010
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker*
Butikslignende formål
Restaurant o.l.
Hotel o.l.
Klinikker mv.
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Undervisning
Fritidsformål
Rekreative formål
Tekniske anlæg**
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
* Kun syd for Strandvejen.
Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.1
** Bl.a. P-hus til min. 100 offentlig tilgængelige P-pladser
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent, se Bilag K
Byggemulighed:
Nord for Strandvejen:
Etager: Max. 2
Højde: max. 11 m
Syd for Strandvejen:
Etager: Øst for Limfjordsbroen max. 10 målt fra Strandvejen.
Højde: max. 35 m målt fra Strandvejen.
Husdybde: tilpasset nabobygninger og særlige funktioner.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdig bebyggelse skal oprindelig materialevalg, overflade og udformning opretholdes/genskabes.
Ny bebyggelse nord for Strandvejen skal placeres vinkelret på kajkanten og gives et let og maritimt udtryk.
Ny bebyggelse syd for Strandvejen skal opføres som en nutidig og tidssvarende arkitektur.
Generelt skal der ved nybyggeri samt om- og tilbygninger sikres et højt arkitektonisk niveau.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Udsigten til Limfjorden fra Vesterå, Jomfru Ane Gade, Maren Turis Gade, Østerågade og Lille Kongensgade må ikke sløres.
Lyssætning: særlige hensyn til den samlede oplevelse fra fjordsiden samt til områdets helhed.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres. Se illustrationsplan.
Ingen parkering på Havnefronten.
Parkeringshus mellem Strandvejen og Toldbodgade med mindst 100 offentligt tilgængelige p-pladser.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone