Kommuneplan forsiden

1.1.D8 Jyllandsgade, Thomas Boss Gade m.fl.

Mål

Målet er at fastholde områdets anvendelse til blandede bymæssige formål samt at sikre bygningsmæssige og rekreative værdier i området.

Herudover er det intentionen, at boligmassen i Midtbyen bevares og udbygges, hvor der er mulighed, og at byens kvalitet som boligområde forbedres bl.a. ved fokus på arkitektur, byrum, belysning m.m.

Miljø

I området ligger Beredskabscentret og Politigården, som på grund af støj fra udrykningskøretøjer og alarmer hele døgnet er meget belastende for omgivelserne.

Området er endvidere belastet af trafikstøj fra Jyllandsgade, støj fra parken Karolinelund og af støj fra aktiviteterne på skaterbanen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området omfatter et blandet byområde med Politigården, der fra vest formidler overgangen til en ny bebyggelsesstruktur, med længehuse placeret vinkelret på Jyllandsgade; en struktur der adskiller sig fra Danmarksgades karrébebyggelse.

Den østligste del af området rummer en blandet struktur bebyggelsesmæssigt, sammensat af forskelligartede fritliggende bygninger. I karréens østligste hjørne ligger den tidligere Kjellerupsgade Skoles meget bevaringsværdige bygninger opført i 1901 med klassicistiske træk.


Skaterbanen på Åbos Plads

Trækbanen - et projekt for bebyggelse ved Saurs Plads (udarbejdet af C.F. Møllers tegnestue)

Centralt i området ligger det rekreative areal Åbos Plads/Sauers Plads, der rummer en skaterbane, grønt område, legeplads for små børn samt en tennisbane. Dette område ønskes fastholdt som aktivitetsområde.

Området rummer en del bevaringsværdige træer, der er med til at give området et grønt præg.

I forhold til bevaring er flere af områdets ejendomme, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet til at være af bevaringsværdi. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade byens ansigt".

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".

08-05-2017
Anvendelse
Boliger (etage)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l. Transport o.l.
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Eksisterende antal boligetagemeter (boligareal) skal bibeholdes.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent, se Bilag K.
Etager: 1½-6 tilpasses omkringliggende.
Fælles opholdsareal: Etablering af opholdsareal prioriteres forud for P-pladser.
Nedrivning, fundering og grundvandssænkning, se retningslinje 5.2.8.
Miljø
Ud over anvendelsen til Beredskabscenter og Politigård må området kun anvendes til aktiviteter i miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdig bebyggelse skal oprindelige materialevalg, overflader og udformning opretholdes/genskabes.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger i øvrigt skal der sikres et højt arkitektonisk niveau.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Markant beplantning skal sikres.
Parkeringsarealer, forarealer samt opholdsarealer skal fremstå grønne.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Parkeringsanlæg, se retningslinje 13.12
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt