Kommuneplan forsiden

4.3.B8 Gug Alper ved Møgelhøj

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende miljø af attraktive familieboliger, som udnytter den attraktive landskabelige beliggenhed.

Landskabet bør bearbejdes mindst muligt, og bebyggelserne skal tilpasses det kuperede terræn, så markante terrasseringer undgåes.

Anvendelse

Det er intentionen, at området skal indeholde en ekstensiv boligbebyggelse, der tager afsæt i landskabet og visuelt har bebyggelser af høj arkitektonisk værdi og falder ind i landskabet.

Forud for placering af funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området (fx institutioner med mere end 6 beboere og 2 ansatte), skal der gennemføres en lokalplanlægning.

Delomr _a -b -c (2)

Delområde A kan indholde 1 bolig.

Delområde B kan indeholde 7 boliger.

Delområde C kan indeholde 7 boliger.

 

 

Arkitektur - Byrum og landskab

Området er en del af det unikke og dramatiske landskab i Gug Alper, og en kommende boligbebyggelse skal indpasses i landskabet på en måde, som udnytter de særlige kvaliteter landskabet byder på indenfor de enkelte delområder.

Området er omgivet af både åben-lav boliger.

 

 

 Rækkehuse mod Gug Alper indplaceret i landskabet.
Bebyggelsen udnytter det kuperede terræn ved Kronosvej 
 Huse  Parcelhus1
 
Paracelhus Prins Paris Alle

De grønne områder set fra Møgelhøj indeholder fine lommer til forskellige aktiviteter.
22-08-2016
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Klinikker
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Zone A: max 1 bolig
Zone B: max 7 boliger
Zone C: max 7 boliger
Bebyggelsesprocent: Max 30 for åben-lav boliger og øvrig bebygggelse
Etager: Max. 2
Højde: Max. 12 m i zone A og max 8,5 m i zone B og C
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Beskyttet natur (§ 3)
Beskyttet dige (§ 4)
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og anlæg skal indpasses med respekt for udsigtskvaliteter / terræn /
naturkvaliteter.
Ny bebyggelse skal i formsprog og materialevalg understrege landskabet/terrænformer.
En samlet lokalplan for området skal fastlægge principper for disponering af
bebyggelser, veje, stier og opholdsarealer.
En lokalplan skal sikre en blød overgang mellem den private bolig og det rekreative areal.
Grøn struktur må ikke bebygges, se illustrationsplan.
Trafik - Veje og stier
Vejbetjening: Zone A og B fra Zeusvej. Zone C fra Kronosvej.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone