Kommuneplan forsiden

4.3.B9 Gug Alper ved Zeusvej

Mål

Målet er at skabe rammerne for et fortsat velfungerende miljø af attraktive familieboliger som udnytter den attraktive landskabelige beliggenhed.

Anvendelse

Det er intentionen, at området skal indeholde en ekstensiv boligbebyggelse, der tager afsæt i landskabet og visuelt har bebyggelser af høj arkitektonisk værdi og falder ind i landskabet, således at eksisterende landskabstræk bevares og markante terrasseringer undgås.

Forud for placering af funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området (fx institutioner med mere end 6 beboere og 2 ansatte), skal der gennemføres en lokalplanlægning.

Delomr _d -e (1)

Delområde D kan indeholde 10 boliger.

Delområde E kan indeholde 10 boliger.

08-02-2016
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Klinikker
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Zone D: max 10 boliger
Zone E: max 10 boliger
Rummelighed: max 4.000 m2
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Beskyttet natur (§ 3)
Beskyttet dige (§ 4)
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og anlæg skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses eksisterende det omgivende landskabs karakter og understrege landskabsformer.
Bebyggelse og beplantning skal planlægges under hensyntagen til udsigtslinier se illustrationsplan
Grøn struktur må ikke bebygges, se illustrationsplan
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
En samlet lokalplan for området skal fastlægge principper for disponering af bebyggelser, veje, stier og opholdsarealer.
En lokalplan skal sikre en blød overgang mellem den private bolig og det rekreative areal.
Trafik - Veje og stier
Vejbetjenes fra Zeusvej
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone