Kommuneplan forsiden

4.3.R5 Boldbaner

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for idræt og andre friluftsaktiviteter - til gavn for livet i bydelen.

Området skal sikre muligheden for etablering af erstatningsbaner samt ekstra parkeringsfaciliteter for Gug Boldklub i forbindelse med Egnsplanvejs etablering.

Arkitektur - Byrum og landskab

Kig hen over området med Kongshøjskoven i baggrunden.
Trafik - Veje og stier

Der skal sikres stiforbindelse mellem Gug Boldklubs klubhus gennem Vedbækbebyggelsen.

11-12-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse og kun i områdets vestlige del.
Etager: Max. 1.
Højde: Max. 8,5 m.
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet natur (§3).
Sammenhængende økologisk forbindelse gennem området.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som en åben grøn flade.
Afskærmende beplantning langs banen.
Trafik - Veje og stier
Området skal vejbetjenes fra Vedbæk.
Egnsplanvejen skal sikres langs områdets sydlige afgrænsning, se illustrationsplan.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Landzone.