Kommuneplan forsiden

4.3.B2 Pandoravej

Mål

Målet er at skabe et boligområde, der er velfungerende og fremstår præsentabelt, spændende og indbydende.

Anvendelse

I området ved Apollonvej og Byplanvej kan der opføres butikker eller andre kundeorienterede formål. Det ligger let tilgængeligt for gående og cyklende. Der er busstoppested og gode tilkørselsmuligheder for trafikanter.

Forud for placering af nye funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området (fx institutioner med mere end 6 beboere og 2 ansatte), skal der gennemføres en lokalplanlægning.

Arkitektur - Byrum og landskab

Gademiljø i etagebebyggelsen.

Tekniske installationer som f.eks. ventilationsanlæg, antenner og lignende skal enten være skjult i bygninger eller indgå som arkitektonisk begrundede elementer i bebyggelsen.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger  (tæt-lav/etage)
Enkeltstående butikker*
Hotel/Restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Se Bilag K. Øvrige max. 50.
Etager: Max. 2 for boliger.
Højde: Max. 12,5 m for butikker, max. 10,5 m for øvrige.
Fælles opholdsarealer: Min. 10% for boliger.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Samlede parkerings­pladser afgrænses med hække eller træer og der plantes træer langs veje.
Trafik - Veje og stier
Området skal vejbetjenes fra Apollonvej.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Etablering af fremtidssikrede affaldsløsninger.
Zoneforhold
Byzone.