Kommuneplan forsiden

4.3.O3 Gug Boldklub

Mål

Området skal indeholde idrætsanlæg og klubhus m.v. for Gug Boldklub.

Anvendelse

Området skal fortsat være basen for Gug Boldklub. I forbindelse med Egnsplanvejs etablering bliver der i nær tilknytning til området tale om etablering af erstatningsbaner samt ekstra parkeringsfacilliteter.

Arkitektur - Byrum og landskab

Gug Boldklubs klublokaler.
24-02-2014
Anvendelse
Fritidsanlæg
Kulturelle formål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Kun bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse og kun i områdets østlige del.
Etager: Max. 3.
Højde: Max. 15 m.
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Afskærmende beplantning langs banen.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Egnsplanvej skal sikres gennem området, se retningslinie 13.1.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone