Kommuneplan forsiden

4.3.O1 Hekatestien

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for aktiviteter af almennyttige karakter for bydelens borgere.

Anvendelse

Flersidig anvendelse, der naturligt kan indpasses under hensyntagen til områdets særlige karakter, for eksempel spejderaktiviteter eller lignende friluftsaktiviteter.

 

11-12-2006
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 8,5 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som en integreret del af det grønne område mod motorvejen.
Markant beplantning skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.