Kommuneplan forsiden

4.3.R1 H/F Højvang Øst

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for kolonihaveområdet Højvang Øst. Det er også et mål, at området fungerer som et rekreativt frirum for byboere med skaberglæde og grønne fingre.

Anvendelse


De eksisterende kolonihaveområder er udpeget som varige områder og skal bevares.

Arkitektur - Byrum og landskab

Kolonihavebevægelsen rummer en stolt tradition for selvbyggeri og frigjort skaberglæde. Dette særlige karakteristika er med til at skabe mangfoldige og oplevelsesrige bebyggelser i kolonihaveområderne. Det er hensigten at sikre dette "kreative frirum".

Trafik - Veje og stier

Efter busvejen Bertil Ohlins Vejs forlængelse under motorvejen skal  kolonihaveområdet vejbetjenes fra Byplanvej.

11-12-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent for kolonihaver: Max. 10.
Højde: Max. 4 m, dog max. 8,5 m for fælleshuse o.l.
Området må ikke opdeles i flere parceller.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå med havepræg.
Rum for kreativitet og arkitektoniske eksperimenter.
Trafik - Veje og stier
Området skal på sigt vejbetjenes fra Byplanvej.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Landzone.