Kommuneplan forsiden

4.3.O2 Gug Skole m.m.

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for Gug Skole og tilknyttede almennyttige funktioner. Der lægges også vægt på skabe gode rammer for indendørs og udendørs kultur- og fritidsaktiviteter i Gug.

Trafik - Veje og stier

Der skal sikres trygge skoleveje fra boligområderne.
11-12-2006
Anvendelse
Klinikker
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 15 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Hegn i skel kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn.
Udearealer skal indrettes med varierede aktivitets- og opholdsmuligheder.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.