Kommuneplan forsiden

4.3.R2 Voksenlege­pladsen

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for legeplads og andre friluftsaktiviteter - til gavn for livet i bydelen.

Området indgår i landskabskilen mellem Gug og Universitetsparken.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området indgår som en del af den grønnekile mellem Gug og Universitetsormådet.
11-12-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Etager: Max. 1.
Miljø
Beskyttet natur (§3).
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som en åben grøn flade.
Afskærmende beplantning mod øst indgår som bindeled mellem skovbåndene øst for området og Ræveskoven nord for området.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.