Kommuneplan forsiden

4.3.B6 Vedbæk m.m.

Mål

Målet er at skabe rammerne for et fortsat velfungerende miljø af attraktive familieboliger.

Anvendelse

Området er et udbygget boligområde med parcelhusbebyggelse. Området skal fortsat primært fungere som boligområde, men med mulighed for at indpasse mindre service- og erhvervsfunktioner, blot det ikke giver anledning til gener for beboerne.

Forud for placering af funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området (fx institutioner med mere end 6 beboere og 2 ansatte), skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold, høring af berørte parter mv.

Trafik - Veje og stier

Inden for området skal sikres stiforbindelse mellem Gug Boldklubs eksisterende baner i rammeområde R4 og eventuelle nye banefacilliteter øst for området. Det skal også sikres stiforbindelse på tværs af Egnsplanvej ved Vissevej.

11-12-2006
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Kulturelle formål
Klinikker
Service
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 8,5 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet natur (§3)
Sammenhængende økologisk forbindelse gennem området.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og beplantning skal planlægges under hensyntagen til Egnsplanvejens afgrænsning mod syd.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Egnsplanvej skal sikres, se illustrationsplan.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone, del af vejareal i landzone.