Kommuneplan forsiden

4.3.D1 Indkildevej

Mål

Området skal skabe mulighed for en fortsat anvendelse til planteskole m.m.

Områder, der i dag anvendes landbrugsmæssigt kan på sigt anvendes til rekreative- eller fritidsformål.

Byggemuligheder

Af hensyn til kloakering kan der som udgangspunkt kun ske bebyggelse og belægning på det skraverede felt. Hvis der skal bebygges eller belægges uden for dette areal skal der foretages terrænregulering (påfyldning).


Bebyggelse inden for det røde område af hensyn til kloakering.
Arkitektur - Byrum og landskab

Gug Planteskole skal også efter en Egnsplanvej kunne være i området.
24-02-2014
Anvendelse
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper (planteskole)
Klinikker
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max 30.
Etager: Max 2.
Højde: Max 8,5 m.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for Støj fra erhverv, se retningsline 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
By- og landzone.