Kommuneplan forsiden

4.3.R6 Gug Alper m.m.

Mål

Det er et mål at sikre naturinteresserne omkring Gug Alper og Møgelhøj samt skrænten mod ådalen. Den åbne karakter skal bevares.

Adgangs- og opholdsmuligheder for offentligheden skal sikres under hensyntagen til de landskabelige kvaliteter, og således at området ikke nedslides.

Anvendelse

Området skal primært anvends som rekreativt nærområde for borgerne i Gug. Der kan etableres anlæg til disse formål - for eksempel boldbaner, skilift, udendørs fitness m.m.

I området kan også placeres stier og mindre tekniske anlæg i form af f.eks. vejanlæg, forsinkelsesbassin eller anlæg til lokal afledning af regnvand (LAR-løsninger).

Arkitektur - Byrum og landskab

Det særligt kuperede område er en højt beliggende del af en grøn kile fra Indkildedalen. Gravhøjen Møgelhøj grænser op til området.

Hovedparten af området dyrkes i dag landbrugsmæssigt, men med områdets tilknytning til de omkringliggende boligområder udgør det et attraktivt friluftsområde med mulighed for gåture, ophold, kælkebakker m.v.

Fra området skal den flotte udsigt til Lundby Bakker over Indkildedalen sikres.

Gug Alpers naturkvaliteter skal fastholdes for hele bydelen. Området må ikke bebygges yderligere eller udnyttes til yderligere råstofudgravning.

For at bevare den åbne karakter er en aktiv indsats nødvendig - enten i form af afgræsning eller dyrkning. Hvis landbrugsdriften opgives, vil arealerne med tiden springe i krat, hvis de får lov at ligge hen.

22-08-2016
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Naturbeskyttelse
Teknisk anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse og kun i områdets vestlige del.
Bygge- og beskyttelseslinier: Fortidsminder (100 m).
Etager: Max. 1.
Højde: Max. 8,5 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet natur (§3).
Arkitektur - Byrum og landskab
Det kuperede område og skrænten med beplantning i form af krat og læhegn bevares.

 

Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Zeusvejs forlængelse skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt.