Kommuneplan forsiden

4.3.D2 Kærholt m.m.

Mål

Målet er at skabe mulighed for at videreføre den byudvikling, der er i gang i bydelen hen mod boliger og kundeorienteret erhvervsvirksomhed, primært kontorer, service og lign. Der lægges vægt på at områdets bebyggelse kan anvendes til en bred vifte af byfunktioner i det omfang at de medvirker til at understøtte centeret.

Byggemuligheder

Fælles opholdsarealer skal så vidt muligt udlægges samlet for det enkelte boligområde og placeres centralt i bebyggelsen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Allétræer langs Sønder Tranders Vej vil samle det lidt udflydende gadebillede.
Trafik - Veje og stier

Kærholt skal sikres om stiforbindelse mod syd.
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etageboliger)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel og restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkerier
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 100.
Etager: Max. 2. For at udnytte terrænspringet syd for Sønder Tranders Vej kan der her opføres bygninger i 3 etager.
Højde: Max. 9,5 m dog 12,5 m hvor naturligt terrænspring indarbejdes i bebyggelsen.
Fælles opholdsareal: Min. 10 %.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet natur (§3)
Sammenhængende økologisk forbindelse gennem området.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse langs Sønder Tranders Vej må gerne markere sig med en varieret eller særpræget arkitektur, der er med til at understrege, at området ligger i direkte forlængelse af Gug Center.
Øvrig bebyggelse skal placeres og udformes på en måde, så der opnås en markant og harmonisk afrunding mod det åbne land og Indkildedalen.
Tekniske anlæg som fx ventilationsanlæg skal enten være skjult i bygninger eller indgå som arkitektonisk begrundede elementer i bebyggelsen.
Reklameskiltning skal være diskret og udført i harmoni med bebyggelsen.
I forbindelse med renovering af Sønder Tranders Vej skal der plantes allétræer, hvor der er tilstrækkelig gode vækstmuligheder.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
By- og landzone.