Kommuneplan forsiden

4.3.R3 Tennisbaner

Mål

Det er forsat målet, at området skal anvendes til idrætsanlæg - tennisbaner, hal, klubhus og parkeringsplads for Gug Boldklubs Tennisafdeling. Der er åbnet mulighed for, at der kan bygges yderligere en hal.

Arkitektur - Byrum og landskab

Tennisbaneanlægget ligger som en grøn oase i erhvervsområdet.
11-12-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse og kun i områdets vestlige del.
Etager: Max. 1.
Højde: Max. 8,5. Idrætshal dog 10 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som en åben grøn flade.
Afskærmende beplantning langs banen.
Trafik - Veje og stier
Området skal vejbetjenes fra Indkildevej.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.