Kommuneplan forsiden

4.3.B1 Byplanvej, Landlystvej m.m.

Mål

Målet er at skabe rammerne for et fortsat velfungerende miljø af attraktive familieboliger som udnytter den attraktive landskabelige beliggenhed.

Anvendelse

Forud for placering af funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området (fx institutioner med mere end 6 beboere og 2 ansatte), skal der gennemføres en lokalplanlægning.

Arkitektur - Byrum og landskab
 
Herover: Rækkehuse mod Gug Alper.
Til højre: Bebyggelsen udnytter det kuperede terræn ved Kronosvej.
Herunder: Stræder i bebyggelsen ved Korevej.

 

 


 

De grønne områder ved Heravejbebyggelsen indeholder fine lommer til forskellige aktiviteter.
Trafik - Veje og stier

Der skal reserveres vejareal til anlæg af Byplanvejs forlængelse mod øst til Universitetsparken og Zeusvejs forlængelse mod syd til Egnsplanvej.

11-12-2006
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Klinikker
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav.
Max. 35 for tæt-lav.
Max. 40 for øvrig bebyggelse.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 8,5 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for Støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet natur (§3).
Beskyttet dige (§4).
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og beplantning skal planlægges under hensyntagen til udsigtslinier se illustrationsplan.
Grøn struktur må ikke bebygges, se illustrationsplan.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Zeusvejs og Byplanvejs forlængelse skal sikres, se illustrationsplan.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone, del af vejareal i landzone.